Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

OGŁOSZENIE W SPRAWIE rokowań po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomosci gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność gminy położonych we wsi Święciechowa


 

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Swieciechowa ogłasza rokowania po II przetargu
zakonczonym wynikiem negatywnym, na sprzeda) nieruchomosci gruntowych
niezabudowanych stanowiacych własnosc gminy poło)onych we wsi
Swieciechowa
1.Nieruchomosci gruntowe niezabudowane poł. w obrebie wsi Swieciechowa
-działka nr 1220/6 o pow. 0,5000ha cena wywoławcza 205.290zł + 1.438zł(koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzeda)y)
-działka nr 1220/7 o pow. 0,5000ha cena wywoławcza 205.290zł + 1.438zł(koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzeda)y)
Działki zapisane sa w ksiedze wieczystej KW 24363 -w czesci dotyczacej powy)szych
nieruchomosci ksiega nie wykazuje obcia)en.
Działki poło)one sa na terenie oznaczonym symbolem 4P/S/U z przeznaczeniem na
zabudowe przemysłowa , rzemieslnicza, składy ,handel hurtowy i usługi ucia)liwe. Jest to
zgodne z Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Swieciechowa z dnia 29.07.2003r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego
obszar poło)ony w Swieciechowie dz.Nr ewid. 331/3, 1189, 1217, 1218, 1219/2 1220, 1225,
1226/6( Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148 poz. 2794 z 2003r.)
2.I przetarg odbył sie dnia 28 marca 2008r.
II przetarg odbył sie dnia 16 maja 2008r.
3 .Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach mo)na składac w zamknietych kopertach do
dnia 10 listopada 2008r w siedzibie Urzedu Gminy. Zgłoszenia powinny zawierac:
-imie nazwisko i adres albo nazwe lub firme oraz siedzibe je)eli zgłaszajacym jest osoba
prawna lub inny podmiot
-date sporzadzenia zgłoszenia,
-oswiadczenie )e zgłaszajacy zapoznał sie z warunkami rokowan i )e je przyjmuje bez
zastrze)en
-proponowana cene oraz sposób jej zapłaty
Rokowania odbeda sie dnia 14 listopada 2008r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzedu Gminy
w Swieciechowie pokój nr 8.
Warunkiem przystapienia do rokowan jest wpłacenie zaliczki w wysokosci 5,000,-zł pobranej
tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy.
Ww. kwote nale)y wpłacic w terminie do dnia 10 listopada 2008r. na konto Urzedu
Gminy. Poznanski Bank Spółdzielczy -Filia Swieciechowa 72 9043 1083 3834 0036
9875 0001
W przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy , wpłacona zaliczka przepada na rzecz
organizatora rokowan.
Wójt mo)e zakonczyc rokowania bez wyboru nabywcy.
Szczegółowe informacje mo)na uzyskac w Urzedzie Gminy SwiecWójt Gminy Swieciechowa ogłasza rokowania po II przetargu
zakonczonym wynikiem negatywnym, na sprzeda) nieruchomosci gruntowych
niezabudowanych stanowiacych własnosc gminy poło)onych we wsi
Swieciechowa
1.Nieruchomosci gruntowe niezabudowane poł. w obrebie wsi Swieciechowa
-działka nr 1220/6 o pow. 0,5000ha cena wywoławcza 205.290zł + 1.438zł(koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzeda)y)
-działka nr 1220/7 o pow. 0,5000ha cena wywoławcza 205.290zł + 1.438zł(koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzeda)y)
Działki zapisane sa w ksiedze wieczystej KW 24363 -w czesci dotyczacej powy)szych
nieruchomosci ksiega nie wykazuje obcia)en.
Działki poło)one sa na terenie oznaczonym symbolem 4P/S/U z przeznaczeniem na
zabudowe przemysłowa , rzemieslnicza, składy ,handel hurtowy i usługi ucia)liwe. Jest to
zgodne z Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Swieciechowa z dnia 29.07.2003r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego
obszar poło)ony w Swieciechowie dz.Nr ewid. 331/3, 1189, 1217, 1218, 1219/2 1220, 1225,
1226/6( Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148 poz. 2794 z 2003r.)
2.I przetarg odbył sie dnia 28 marca 2008r.
II przetarg odbył sie dnia 16 maja 2008r.
3 .Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach mo)na składac w zamknietych kopertach do
dnia 10 listopada 2008r w siedzibie Urzedu Gminy. Zgłoszenia powinny zawierac:
-imie nazwisko i adres albo nazwe lub firme oraz siedzibe je)eli zgłaszajacym jest osoba
prawna lub inny podmiot
-date sporzadzenia zgłoszenia,
-oswiadczenie )e zgłaszajacy zapoznał sie z warunkami rokowan i )e je przyjmuje bez
zastrze)en
-proponowana cene oraz sposób jej zapłaty
Rokowania odbeda sie dnia 14 listopada 2008r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzedu Gminy
w Swieciechowie pokój nr 8.
Warunkiem przystapienia do rokowan jest wpłacenie zaliczki w wysokosci 5,000,-zł pobranej
tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy.
Ww. kwote nale)y wpłacic w terminie do dnia 10 listopada 2008r. na konto Urzedu
Gminy. Poznanski Bank Spółdzielczy -Filia Swieciechowa 72 9043 1083 3834 0036
9875 0001
W przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy , wpłacona zaliczka przepada na rzecz
organizatora rokowan.
Wójt mo)e zakonczyc rokowania bez wyboru nabywcy.
Szczegółowe informacje mo)na uzyskac w Urzedzie Gminy SwiecWójt Gminy Swieciechowa ogłasza rokowania po II przetargu
zakonczonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własnosc gminy położonych we wsi Święciechowa
1.Nieruchomości gruntowe niezabudowane poł. w obrębie wsi Święciechowa
-działka nr 1220/6 o pow. 0,5000ha cena wywoławcza 205.290zł + 1.438zł(koszty przygotowania nieruchomości do sprzeda)y)
-działka nr 1220/7 o pow. 0,5000ha cena wywoławcza 205.290zł + 1.438zł(koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży)
Działki zapisane sa w księdze wieczystej KW 24363 -w części dotyczacej powyższych nieruchomości księga nie wykazuje obciążeń.
Działki położone sa na terenie oznaczonym symbolem 4P/S/U z przeznaczeniem na zabudowę przemysłową , rzemieślniczą, składy ,handel hurtowy i usługi uciążliwe. Jest to
zgodne z Uchwałą Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego
obszar położony w Święciechowie dz.Nr ewid. 331/3, 1189, 1217, 1218, 1219/2 1220, 1225,
1226/6( Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148 poz. 2794 z 2003r.)
2.I przetarg odbył sie dnia 28 marca 2008r.
II przetarg odbył sie dnia 16 maja 2008r.
3 .Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można składac w zamknietych kopertach do dnia 10 listopada 2008r w siedzibie Urzędu Gminy. Zgłoszenia powinny zawierac:
-imię ,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszajacym jest osoba prawna lub inny podmiot
-datę sporzadzenia zgłoszenia,
-oswiadczenie że zgłaszajacy zapoznał sie z warunkami rokowań iże je przyjmuje bez zastrzeżen
-proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty
Rokowania odbęda się dnia 14 listopada 2008r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie pokój nr 8.
Warunkiem przystapienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokosci 5,000,-zł pobranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy.
Ww. kwotę należy wpłacic w terminie do dnia 10 listopada 2008r. na konto Urzedu Gminy :
Poznanski Bank Spółdzielczy -Filia Swieciechowa 72 9043 1083 3834 0036 9875 0001
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wpłacona zaliczka przepada na rzecz organizatora rokowan.
Wójt może zakończyć rokowania bez wyboru nabywcy.
Szczegółowe informacje można uzyskac w Urzędzie Gminy Świeciechowa , pok. nr 12


Autor informacji: Aldona Frącklowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.