Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2008

Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
64-115 Święciechowa
ul. Ułańska 4

Wójt Gminy Święciechowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko -
do spraw ochrony środowiska

1.Wymagania niezbędne
a)obywatelstwo polskie ,
b)ukończony 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności
prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ,
c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym
stanowisku ,
d)wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska ,
prawnicze lub administracyjne,
e)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
f)nieposzlakowana opinia .

2.Wymagania pożądane
a)znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, Kodeks
Postępowania Administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym,
b)biegła obsługa komputera – znajomość programów Windows,
Excel, Internet ,
c)doświadczenie w pracy w administracji publicznej zwłaszcza
jednostkach samorządowych ,
d)umiejętność pracy w zespole , samodzielność , inicjatywa ,
komunikatywność , odpowiedzialność .

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a)prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie
projektów decyzji i postanowień w zakresie ochrony
środowiska , ochrony przyrody , utrzymania czystości i
porządku w gminach zagospodarowanie odpadów , wycinki drzew
b)prowadzenie ewidencji wymaganych w ustawie o porządku i
czystości w gminach,
c)realizacja gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki
odpadami ,
d)prowadzenie spraw związanych z gospodarką w lasach
niepaństwowych i gminnych oraz zadrzewienia,
e)prowadzenie spraw z zakresu ekologii,
f)przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu i
dokumentów jego wykonania.

4.Wymagane dokumenty
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o
zatrudnienie ( druk do pobrania ze strony
www.bip.swieciechowa.pl
b)list motywacyjny ,
c)życiorys ( CV ),
d)dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
e)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata ,
ukończone kursy i szkolenia ,
f)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie ( druk do pobrania ze strony
www. bip.swieciechowa.pl ),
g)oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych ( druk do pobrania ze strony bip.swieciechowa.pl ),


5.Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem : „Nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska „ w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 1 grudnia 2008 r.
Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.swieciechowa.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.