Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2008

Wójt Gminy Święciechowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko -
do spraw ochrony środowiska

1.Wymagania niezbędne
a) obywatelstwo polskie ,
b) ukończony 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ,
d) wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska , prawnicze lub administracyjne,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
f) nieposzlakowana opinia .

2.Wymagania pożądane
a) znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym,
b) biegła obsługa komputera – znajomość programów Windows, Excel, Internet ,
c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej zwłaszcza jednostkach samorządowych ,
d)umiejętność pracy w zespole , samodzielność , inicjatywa ,
komunikatywność , odpowiedzialność .

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów decyzji i postanowień w zakresie ochrony środowiska , ochrony przyrody , utrzymania czystości i porządku w gminach zagospodarowanie odpadów , wycinki drzew
b) prowadzenie ewidencji wymaganych w ustawie o porządku i czystości w gminach,
c) realizacja gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami ,
d) prowadzenie spraw związanych z gospodarką w lasach niepaństwowych i gminnych oraz zadrzewienia,
e) prowadzenie spraw z zakresu ekologii,
f) przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu i dokumentów jego wykonania.

4.Wymagane dokumenty
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania ze strony bip.swieciechowa.pl) ,
b) list motywacyjny ,
c) życiorys ( CV ),
d )dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata , ukończone kursy i szkolenia ,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( druk do pobrania ze strony bip.swieciechowa.pl ),
g) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych ( druk do pobrania ze strony bip.swieciechowa.pl ),


5.Termin i miejsce składania ofert


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem : „Nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska „ w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 1 grudnia 2008 r.
Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.swieciechowa.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

 

              Lista kandydatów
 

spełniających wymagania formalne

 

    Urząd Gminy w Święciechowie
 
                     referent
         …………………………………
             nazwa stanowiska pracy
 
 
  

Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1.
 
2.
 
3.
 
4.
Anna Małgorzata Piwońska
 
Szymon Hebisz
 
Iwona Harbuz – Kudak
 
Jagoda Rachwał
Leszno
 
Leszno
 
Wilkowice
 
Wilkowice
 
 

 
 

 

 

Informacja o wyniku naboru do spraw ochrony środowiska

 

I

 

                                              została wybrana

                                       Pani Iwona Harbuz - Kudak

                                          zamieszkała Wilkowice

                                 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Harbuz – Kudak spełniła wymagania niezbedne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadan planowanych do realizacji na ww.  stanowisku


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Cielińska
Informację wprowadził: 1
Opublikowany dnia: 2008-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.