Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa .


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem postępowania i opracowywanej prognozy jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa dotycząca wyznaczenia w obrębie wsi Trzebiny obszaru lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 29 maja 2009 r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa albo w formie elektronicznej, na adres: urzadgminy@swieciechowa.pl . Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza - zmiana studium”.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Święciechowa.


Wójt Gminy Święciechowa

/-/ Marian Mielcarek

Autor informacji: Przemysław Kołodziej
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.