Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr. 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) , w związku z uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.10.2008 r. , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.09.2009r. do 19.10.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 - 115 Święciechowa w godzinach od 800 – 1500.
Przedmiotem zmiany studium jest wprowadzenie obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie miejscowości Trzebiny. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 02.10 .2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa o godz. 1000. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Święciechowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2009 r.


Wójt Gminy Święciechowa

/-/Marian Mielcarek
Autor informacji: Przemysław Kołodziej
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.