Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W LASOCICACH
WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lasocicach.

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;


2) ukończył studnia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;


3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;


4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektorauzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektoraobejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;


5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;


6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawyz dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r. Nr 97,poz.674ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;


7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;


8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dyspo-nowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami);


2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:


1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowaniai rozwoju szkoły;


2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażupracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;


3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego orazdokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem;


4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posia-danie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;


5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;


6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr 89, poz. 826 ze zmianami);


7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;


8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) , oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne;


9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;


10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowidzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z
2005r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami);


11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;


3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs”, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 25 maja 2007r. na adres
Urząd Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Święciechowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.