Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 2/2002 z obrad II Sesji Rady Gminy Święciechowa z dnia 6 grudnia 2002 r.
PROTOKÓŁ NR 2/2002

z obrad II Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2002 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.
Otwarcia obrad II Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Jan Dutka.
Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości wśród których byli: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy Zespołów Szkół, Dyrektor Przedszkola Samorządowego, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, Kierownik GOPS, sołtysi.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Radna Stanisława Kozłowska swą nieobecność usprawiedliwiła przed sesją.

Przed przedstawieniem porządku obrad radna Irena Pazoła zgłosiła wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt dotyczący zmiany w składzie Komisji Rolnictwa.
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
Z dokonaną zmianą porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Projekty uchwał w sprawie podatków opłat lokalnych.

  • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  • w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości,

  • w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego,

  • w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego,

  • w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,

  • w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru

  • w sprawie podatku od środków transportowych,

  • w sprawie ustalenia opłaty targowej,

  • w sprawie ustalenia opłaty miejscowej,

  • w sprawie zwolnień od podatków i opłat lokalnych.

 • Pozostałe projekty uchwał

  • w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2002,

  • w sprawie przystąpienia do spółki poprzez wniesienie aportu i uzupełnienie go wkładem pieniężnym,

  • w sprawie ustalenia diet dla radnych,

  • w sprawie zmian w składzie osobowym komisji.

   1. Wolne głosy i wnioski.

   2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

   3. Zakończenie.


    1. Ad. 1 - Do treści protokołu z I sesji Rady Gminy ustosunkował się Przewodniczący Rady. Stwierdził, że odzwierciedla on przebieg obrad i nie widzi potrzeby uzupełniania. Wnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

     Ad. 2 - Wójt Gminy przedstawił informację z swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja została przyjęta.

     Ad. 3 - Interpelacje radnych.
     Interpelacje zgłosili:
     Radny Jerzy Włodarczak - wnioskował o oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych w Krzycku Małym.
     Radny Zbigniew Zajdel - pytał w jaki sposób nadzorowana jest budowa kanalizacji santarnej w Święciechowie. Stwierdził, że niektórzy z mieszkańców narzekają na jakość wykonywanych robót.

     Ad. 4 - Projekty uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych na rok 2003.
     Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustosunkował się Pan Wójt informując Radę, że Komisja Budżetowa wnioskowała by od pozostałych gruntów stawka podatku wynosiła 0,05 zł, a nie 0,06 zł jak zaproponowano w projekcie uchwały. Maksymalna stawka wg ustawodawcy wynosi 0,30 zł. Ponieważ jego zdaniem jest to duże zróżnicowanie zwrócił się do Rady by jednak stawka proponowana w projekcie uchwały była utrzymana.
     Projekt uchwały odczytano i w wyniku przegłosowania wiekszością głosów Uchwałę Nr II/7/2002 przyjęto.


     Uchwała Nr II/7/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     W związku z tym, że wszystkie projekty uchwał były tematem posiedzeń komisji i zostały zaopiniowane pozytywnie Przewodniczący Rady zaproponował odczytanie ich w kolejności. Zaznaczył jednak, że w przypadku zgłoszenia uwag Pan Wójt zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień.


     - projekt uchwały w sprawie ustalenia formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości odczytano i w związku z tym, że nie zgłoszono uwag przegłosowano.
     Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie j.w. została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.


     - projekt uchwały w sprawie ustalenia formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego odczytano. Radni nie wnieśli zastrzeżeń, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.


     Uchwała Nr II/9/2002 - stanowi załącznik do protokołu.
     - projekt uchwały w sprawie ustalenia formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego odczytano. Radni nie wnieśli uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/10/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     - projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.
     Projekt uchwały odczytano. Radni nie zgłosili uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania przyjęto jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/11/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.
     Projekt uchwały odczytano.W związku z tym, że nie wniesiono uwag, uchwałę przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/12/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     - Rada nie wniosła zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
     Uchwałę w wyniku przegłosowania przyjęto jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/13/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     -projekt uchwały w sprawie opłaty targowej odczytano i w związku z tym, że nie wniesiono uwag przegłosowano. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/14/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     - nie wniesiono również uwag do projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.Dotyczy ona miejscowości Krzycko Małe i Gołanice.
     W wyniku przegłosowania uchwala została przyjęta jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/15/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     - ostatni projekt uchwały dotyczył zwolnień od podatków i opłat lokalnych.
     Ponieważ nie wniesiono zastrzeżeń do projektu uchwały, w wyniku przegłosowania przyjęta została jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/16/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     Ad. 5 - Pozostałe projekty uchwał

     Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2002 omówił Pan Wójt.
     Po wysłuchaniu uzasadnienia, wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Radni nie wnieśli uwag, wobec czego uchwałę przyjęto jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/17/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     Pan Wójt ustosunkował się do kolejnego projektu uchwały dotyczącego przystąpienia do spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.
     Następnie odczytano projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag. W wyniku przegłosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

     Uchwała Nr II/18/2002 - stanowi załącznik do protokołu.


     Kolejna uchwała przedstawiona przez Przewodniczącego Rady dotyczyła ustalenia diet dla radnych.
     W dyskusji nad tym projektem uchwały głos zabrała radna P. Irena Pazoła. Stwierdziła w swej wypowiedzi, że proponowane diety są za wysokie i proponowała obniżenie ich.Tym sposobem nie wykorzystane środki możnaby przekazać na rzecz ludzi biednych. Pan Wójt powiedział, że radni powinni mieć zrekompensowany czas jaki poświęcają pracy w Radzie. Przeznaczenie części diet na inny szczytny cel jest możliwe, ale powinna być to indywidualna sprawa każdego radnego. Kwoty diet w budżecie gminy w minimalnym stopniu ulegną zwiększeniu w porównaniu do roku 2002.
     Ponieważ nie było innych wypowiedzi Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie uchwały.
     Uchwała Nr II/19/2002 została przyjęta większością głosów.


     Ostatni temat dotyczył zmian w składzie osobowym Komisji stałych Rady.
     W związku z tym, że radna Pazoła zrezygnowała z dalszego członkostwa w Komisji Rolnictwa - Przewodniczący Rady pytał do jakiej komisji chce w takim razie przynależeć i wyraziła chęć pracy w Komisji Kultury. Rada przyjęła jej rezygnację mianem w składzie Komisji Kultury. Natomiast członek tej Komisji radny Adam Chudzik wyraził zgodę na przejście do Komisji Rolnictwa. Były to wszystkie zmiany w składach Komisji przyjęte większością głosów przez Radę.


     Ad. 6 - Wolne głosy i wnioski.

     Radny Jan Korytowski - sygnalizował,że ul.Skrzydlata /od ul..Pilotów do Lotniczej/ jest nieprzejezdna. Informował, że nadal są niesprzątnięte płyty przy torach.
     Radna Irena Pazoła - pytała kiedy zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej na pozostałej części Święciechowy. Wnioskowała o naprawę ul.Krzyckiej oraz pokrycie rowu na ul.Lipowej. Ponadto poruszyła sprawę gazyfikacji Święciechowy.
     Radny Jerzy Machowiak - sygnalizował,że w Gołanicach pogorszyła się jakość wody.
     Radny Adam Hudzik - wnioskował o przedłożenie informacji nt. dłużników wobec gminy.
     Radny Piotr Samolak sygnalizował, że jadące samochody ciężarowe z żwirem niszczą ul.Słoneczną w Lasocicach i Wiejską w Przybyszewie. Jego zdaniem należałoby przymusić właściciela drogi do utwardzania jej grysem. Droga winna być poddana generalnej konserwacji, ponieważ powierzchnia niszczeje.
     Radny Stanisław Tomczak - wnioskował o ustawienie płotków p/śniegowych przy drodze Lasocice-Święciechowa.


     Ad. 7 - Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

     Odpowiedzi udzielił Pan Wójt.
     Poinformował, że studzienki w Krzycku Małym będą przeczyszczone. Jeśli chodzi o kanalizację sanitarne na osiedlu prace przedłużą się , ponieważ wykonawca ma problemy z ułożeniem spadów - głównie chodzi tu o ul.Leszczyńską. Po wykonaniu prac jest okres gwarancyjny, a gmina ma zabezpieczone środki finansowe na ewentualne poprawki. Nadmienił, że studzienki kanalizacyjne co pewien czas muszą być czyszczone i przeglądane.
     Odpowiadając radnemu Korytowskiemu stwierdził, że ul.Pilotów w miarę możliwości będzie wyrównana. Niemniej zastoiska wodne zwłaszcza po deszczach będą się tworzyć. Sprawa usunięcia płyt będzie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych.
     Na skanalizowanie pozostałej części Święciechowy jest przygotowana dokumentacja.Prace mogą być rozpoczęte w roku 2004. W roku przyszłym kanalizacja sanitarna będzie realizowana w Strzyżewicach przy udziale środków SAPARD.Na realizację kanalizacji w Święciechowie będzie złożony wniosek również do SAPARD. Odnośnie ul. Krzyckiej powiedział, że jeśli będzie budowana obwodnica to nie ma sensu robić tej ulicy tym bardziej, że również będzie robiona kanalizacja sanitarna. Rów na ul. Lipowej należy do Spółki Melioracyjnej. Problem ścieków na ul. Lipowej może być rozwiązany przy budowie kanalizacji sanitarnej, niemniej problem może być rozwiązany w inny sposób - gmina może kupić rury, a Spółka ułoży.
     Problem jakości wody w Gołanicach będzie przekazany do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie.
     Odpowiadając radnemu Hudzikowi, powiedział, że ujawnienie dłużników imiennie jest niemożliwe z uwagi na ochronę danych osobowych.
     Temat utwardzenia grysem drogi Lasocice-Przybyszewo nie zda egzaminu, ponieważ spowoduje to zatkanie kratek kanalizacyjnych. W Lasocicach możnaby ewentualnie nałożyć nawierzchnię asfaltową , ale droga w Przybyszewie jest drogą powiatową.
     Odpowiadając radnej I.Pazoła powiedział, że jeszcze w roku bieżącym będzie spotkanie z WOZGAZ-em na temat gazyfikacji Święciechowy.
     Wniosek radnego Tomczaka zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych.

     Radni wyjaśnienia Wójta przyjęli.

     Ad. 8 - W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady II Sesji.
    Autor informacji: Zofia Jackowska
    Informację wprowadził: 4
    Opublikowany dnia: 2002-12-06
    Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
    Zmian: 0
    Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
    Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.