Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 1/2002 z obrad I sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.
PROTOKÓŁ NR 1/2002


z obrad I Sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

I Sesja Rady Gminy Święciechowa została zwołana przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Mariana Dolatę.
Otwarcia I sesji dokonała najstarsza wiekiem radna Pani Irena Pazoła
Przed rozpoczęciem obrad wprowadzony został poczet sztandarowy. Po czym powitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości wśród których byli:

 • Pan Marian Mielcarek - Wójt Gmiy

 • Pani Halina Rzeźniczak - Sekretarz Gminy

 • Pani Bożena Wilczyńska - Skarbnik Gminy

 • Pani Emilia Sworacka - radca prawny,

 • Sołtysi,

 • Dyrektorzy Zespołów Szkół - Pani Hanna Hubert, Pan Jerzy Kowalczyk, Pan Ryszard Płachta,

 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego - Pani Maria Marczyńska,

 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Barbara Peljan,

 • Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury - Pan Marek Tulewicz.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych / 100% / , zatem rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad sesji przedstawiony przez Panią I.Pazoła przedstawiał się następująco:

 1. Wręczenie radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Ślubowanie Wójta Gminy.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w tym: powołanie Komisji Skrutacyjnej

zgłoszenie kandydatów
przeprowadzenie głosowania
ustalenie wyników wyboru i podjęcie uchwały.

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w tym: powołanie Komisji Skrutacyjnej

zgłoszenie kandydatów
przeprowadzenie głosowania
ustalenie wyników wyboru i
podjęcie uchwały.

 1. Ustalenie składów osobowych komisji stalych Rady - podjęcie uchwały.

 2. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej /na wniosek Komisji/.

 3. Informacja Wójta Gminy o stanie Gminy za okres minionej kadencji.

 4. Pozostałe projekty uchwał:

 • w sprawie ustalenia diet dla radnych,

 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Odpowiedzi na wnioski.

 3. Zakończenie.

Po przedstawieniu wyżej wymienionego porządku obrad o udzielenie głosu zwrócił się Pan Wójt wnioskując o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi Gminy Święciechowa.

Wniosek Pana Wójta przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. Wobec czego porządek obrad został przyjęty z w/w zmianą.

Przystępując do punktu 1 obrad Pani I.Pazoła zwróciła się do Pana Bogdana Janowicza - Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie wszystkim radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze. Wręczając zaświadczenia Pan B.Janowicz gratulował wszystkim wyboru.

Ad. 2 - Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radni złożyli ślubowanie. Treść roty przedstawiała się następująco:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
( Zajdel Zbigniew, Pazoła Irena, Borowiak Józefa, Kociucki Jerzy, Kozłowska Stanisława, Machowiak Jerzy, Włodarczak Jerzy, Hudzik Adam, Głowiak Józef, Dutka Jan, Klich Jerzy, Korytowski Jan, Stachowiak Zbigniew, Tomczak Stanisław, Samolak Piotr ).

Ad. 3 - Pan Marian Mielcarek złożył wobec Rady rotę ślubowania o treści:
„ Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i mieszkańców gminy”.

Ad. 4 - Przewodnicząca obrad - Pani I.Pazoła przystępując do kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, że w związku z mającymi się odbyć wyborami Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy konieczne jest przyjęcie przez Radę sposobu głosowania.
W tym zakresie przedstawiła projekt uchwały.
Ze strony radnych nie było uwag, wobec czego w wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Zgodnie z podjętą uchwałą Pani Pazoła zwróciła się do radnych o zgłoszenie spośród radnych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Niżej wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji:
1/ Tomczak Stanisław
2/ Hudzik Adam
3/ Borowiak Józefa

Skład Komisji przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

Następnie przyjęto zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Adam Hudzik - na Przewodniczącego Rady zgłosił radnego Zbigniewa Zajdla.
Radny Jan Korytowski - zgłosił radnego Jerzego Machowiaka.
Radny Jerzy Włodarczak - zgłosił radnego Jana Dutkę.
Na pytanie czy wyrażają zgodę na kandydowanie wszyscy zgłoszeni kandydaci odpowiedzieli twierdząco.
Ponieważ nie było innych zgłoszeń lista została zamknięta.
Pani Pazoła zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania.
Na czas przeprowadzenia głosowania ogłosiła kilkuminutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Tomczak Stanisław odczytał protokół Komisji z którego wynikało,że poszczególni kandydaci otrzymali głosów:
1. Zbigniew Zajdel - 4 głosy
2. Machowiak Jerzy - 3 głosy
3. Dutka Jan - 8 głosów
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W związku z tym,że Pan Jan Dutka otrzymał wymaganą bezwzględną większość głosów - Pani Irena Pazoła przedstawiła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/1/2002 - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W tym momencie poprosiła nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy do stołu prezydialnego i dalsze prowadzenie obrad sesji.
Pan Dutka podziękował wszystkim radnym za zaufanie i oświadczył, że funkcję tę będzie pełnił dla dobra wszystkich mieszkańców gminy.


Ad. 5 - Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów.
Pan Jerzy Machowiak zgłosił Panią Józefę Borowiak.
Pan Adam Hudzik zgłosił Pana Zbigniewa Zajdla.
Ponieważ nie było innych kandydatów na pytanie czy zgłoszeni wyrażają zgodę na kandydowanie odpowiedzieli twierdząco.
W związku z tym, że członkiem Komisji Skrutacyjnej była Pani Józefa Borowiak, dokonano zmiany w składzie tej Komisji.
Zgłoszony na członka Komisji Skrutacyjnej radny Pan Jerzy Włodarczak wyraził zgodę. Skład Komisji Skrutacyjnej po przeprowadzeniu zmiany przedstawiał się następująco: Pan Stanisław Tomczak, Pan Włodarczak Jerzy, Pan Hudzik Adam.
Na czas przygotowania przez Komisję kart do głosowania i przeprowadzenia głosowania Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Stanisław Tomczak odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Oświadczył, że kandydaci na wiceprzewodniczącego otrzymali głosów:

Pani Borowiak Józefa - 2,
Pan Zbigniew Zajdel - 13,
Zatem wymaganą bezwzględną większość głosów otrzymał Pan Zbigniew Zajdel.
W związku z tym odzczytano i przyjęto uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego.

Uchwała Nr I/2/2002 - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 6 - Zgodnie ze Statutem Gminy Przewodniczący Rady przedstawił propozycję składów osobowych czterech Komisji Rady. W swej wypowiedzi podkreślił, że są to propozycje, do których radni mogą się ustosunkować lub dokonać zmian. Jeśli takie byłyby proponuje krótką przerwę.
Radni zaakceptowali przedłożone propozycje.
W związku z tym odczytano projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy.
Projekt uchwały przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr I/3/2002 - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kończąc temat Przewodniczący Rady poinformował, że na pierwszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyłonią ze swych składów przewodniczącego.
Ponieważ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej winien być wybrany przez Radę, zaproponował przerwę, by w tym czasie Komisja Rewizyjna zebrała się i mogła wystąpić zgodnie z Regulaminem Rady z wnioskiem o zatwierdzenie kandydata na Przewodniczącego Komisji.

Ad. 7 - Po odbytym posiedzeniu Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o zatwierdzenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w osobie pani Stanisławy Kozłowskiej.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji odczytano i w wyniku głosowania jawnego - uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr I/4/2002 - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 8 - Zgodnie z porządkiem obrad do kolejnego tematu ustosunkował się Pan Wójt Gminy.
W swym wystąpieniu przedstawił sytuację Gminy za okres minionej kadencji.
Ogólnie stwierdził, że kondycja finansowa Gminy w minionych latach była bardzo dobra. Umożliwiło to realizację wielu zadań zarówno remontowych jak i inwestycyjnych.
Jego zdaniem wiele zmieniło się w oświacie. Utworzone zostały Zespoły Szkół w skład których wchodzą Szkoły Podstawowe i Gimnazja. Wszystkie szkoły są dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny, audio wizualny w tym pracownie komputerowe. Oprócz subwencji oświatowej gmina do utrzymania szkół przeznaczyła środki z budżetu. Dzięki nim możnabyło prowadzić remonty. Dobrze utrzymana jest również baza przedszkolna. Większość dzieci może korzystać z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Święciechowie oraz oddziałach w Gołanicach i Długiem Starem.
Gmina nie szczędziła również środków na rozwój kultury, straże pożarne, kulture fizyczną. W niemal wszystkich miejscowościach są sale wiejskie , z których może korzystać nie tylko miejscowe społeczeństwo ale i spoza wsi. Najczęściej są to różnego rodzaju impezy rodzinne typu wesela, jubileusze, zabawy, stypy. Zdaniem Pana Wójta jeśli chodzi w ogólę o kulturę duchową jest ona lepiej odbierana przez ludzi z zewnątrz niż przez miejscowe społeczeństwo. Samorządowy Ośrodek otrzymuje dotacje z budżetu gminy i w ramach tych środków wspiera imprezy organizowane jakie odbywają się w poszczególnych miejscowościach. W zakresie kultury fizycznej gmina utrzymuje boiska sportowe i 3 kluby sportowe w Święciechowie, Długiem Starem i Strzyżewicach.
W miarę możliwości realizowane są prace remontowe na drogach i to nie tylko gminnych, również powiatowych. Drogi, chodniki oraz pasy zieleni znacznie poprawiły estetykę większości wsi.
Największą inwestycją w gminie jest budowa kanalizacji sanitarnej w Święciechowie i w roku 2003 będzie rozpoczęcie kanalizacji sanitarnej w Strzyżewicach. Poinformował, że w planie jest kolejna inwestycja dot. Gazyfikacji /na razie tylko Święciechowy/ , ale nie obciąży ona budżetu gminy, ponieważ inwestorem będzie WOZGAZ w Poznaniu.
Natomiast przy udziale środków z Agencji Własności Rolnej SP realizowana będzie kanalizacja sanitarna w Henrykowie.
W dalszej informacji ustosunkował się do spraw związanych z opieką społeczną ,służbą zdrowia, policją.
Poinformował, że gmina ma zdolność kredytową. Na rok przyszły budżet planuje się w granicach 11 mln zł , zatem uważa, że jest to nadal dobra sytuacja dla nowej Rady i jednocześnie Wójta.
Kończąc nadmienił o zakończeniu kontroli kompleksowej prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w której gmina wypadła bardzo dobrze.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedłożoną informację. Pozytywnie ocenił podejmowane działania w zakresie realizacji wniosków mieszkańców wsi, ale potrzeby mieszkańców i poszczególnych wsi są jeszcze duże ,np. w Niechłodzie.
Ponieważ nie było pytań do przedłożonej informacji na ten punkt porządek obrad został zakończony.

Ad. 9 - Pozostałe projekty uchwał
1/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych przedstawił Przewodniczący Rady.
W dyskusji głos zabrał radny Adam Hudzik. Stwierdził,że jest to znaczna podwyżka diet w porównaniu do poprzednich, dlatego wnioskuje o przeanalizowanie projektu uchwały na posiedzeniach Komisji i nie podejmowanie jej w dniu dzisiejszym.
Zdaniem Pana Wójta nie są to stawki wygórowane, a ustalenie diet płatnych miesięcznie usprawni ich wypłacenie np. na konto osobiste. Proponuje się w projekcie uchwały obniżenie diet w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu. Uważa, że poprzednia kadencja skończyła się i należałoby przyjąć nowe zasady wypłacania diet. Wniosek radnego A.Hudzika poparła radna I.Pazoła.
Ponieważ nie było innych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Hudzika w sprawie wycofania projektu uchwały z obrad dzisiejszej sesji.W wyniku głosowania większość radnych /8 radnych/ było za wycofaniem projektu uchwały.
2/ Kolejny projekt uchwały przedłożony przez Przewoniczącego Rady dotyczył ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Dodał, że podjęcie uchwały związane jest z wygaśnięciem poprzedniego mandatu i
rozwiązaniem stosunku pracy przy czym proponowane wynagrodzenie nie różni się od
poprzedniego.Radna I.Pazoła stwierdziła, że biorąc pod uwagę zakres realizowanych zadań
proponowane wynagrodzenie nie jest zbyt wygórowane.
Ponieważ nie było innych uwag - projekt uchwały przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr I/5/2002 - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

3/ do ostatniego projektu uchwały w sprawie wyboru banku ustosunkował się Pan Wójt
Gminy.
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr I/6/2002 - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad. 10 - Wolne głosy i wnioski.
Radna I.Pazoła nawiązała w swej wypowiedzi do udziału chóru „Corda” w konkursie, w którym zajęli I miejsce. Wnioskowała o przeznaczenie z budżetu gminy środków finansowych na potrzeby chóru.
Radny Adam Hudzik wnioskował o zmianę godzin obrad Sesji z uwagi na to, że część radnych pracuje w zakładach. Według niego posiedzenia mogłyby odbywać się w godzinach południowych /13.00 - 14.00/. Wniosek poparł również radny Zajdel.
Radny Józef Głowiak wnioskował o uporządkowanie terenu przy wysypisku w Długiem Nowem /koło p.Florka/.
Radny Zajdel Zbigniew wnioskował o naprawę chodnika na ul.Wschowskiej przy wylocie z ul.Paderewskiego. Jego zdaniem prawdopodobnie woda podmyła chodnik.

Odpowiadając na zgłoszone wnioski Przewodniczący Rady stwierdził, że nie powinno być problemu ze zwołaniem sesji w godzinach póżniejszych.
Do pozostałych wniosków ustosunkował się Pan Wójt. Stwierdził, że chór z budżetu gminy otrzymał środki na zakup strojów i wspiera jego działalność jeśli jest taka potrzeba - wyjazdy chóru. Przykładem jest dofinansowanie wyjazdu do Katowic.
Gmina porządkuje teren poprzez spychanie ziemi k.Florka. Problemem jest przywożenie gruzu itp. przez mieszkańców spoza gminy. Uważa, że mieszkańcy Długich Nowych powinni więcej uwagi zwracać na osoby przywożące.
Wniosek dotyczący naprawy chodnika na ul.Wschowskiej zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych.
Na zakończenie Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższym czasie odbędą się posiedzenia Komisji. W związku z tym prosi o zastanowienie się nad planami pracy na rok 2003.

Ad. 11 - Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady I Sesji Rady.
Protokowała                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia Jackowska                                                                                                      /-/ Jan Dutka

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2002-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.