Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 4 z obrad IV Sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 19 grudnia 2002 r.
PROTOKÓŁ NR 4/2002

z obrad IV Sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 19 grudnia 2002 r. od godz. 13.oo - 15.oo w siedzibie Samorządowego  Ośrodka    Kultury w Święciechowie.Otwarcia obrad IV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Jan Dutka. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości: Pana Mariana Mielcarka - Wójta Gminy, Skarbnika Gminy - Panią Bożenę Wilczyńską , Dyrektorów Zespołów Szkół , Przedszkola, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Gminnego Zespołu 0bsługi Administracyjno-Ekonomicznej Oświaty, Dyrektora SOK , sołtysów.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 14 radnych ,zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecność na sesji usprawiedliwiał radny A.Hudzik.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad II i III Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych.
4. Projekty uchwał:


  • w sprawie budżetu gminy na rok 2003 ,

  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003,

  • w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2002,

  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2002.

5. Wolne głosy i wnioski.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Zakończenie.


Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad. 1 - Do treści protokołów z obrad II i III Sesji ustosunkował się Przewodniczący Rady. Stwierdził, że protokoły szczegółowo odzwierciedlają przebieg obrad i nie widzi potrzeby ich uzupełniania .
Wnioskował o przyjęcie protokołów bez czytania. Wniosek przegłosowania i przyjęto jednogłośnie. Protokoły w trakcie obrad sesji były wyłożone również do wglądu radnych.

Ad. 2 - Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z swej działalności w okresie miedzysesyjnym .
Radni nawiązując do przedłożonej informacji pytali kto będzie sprawował opiekę nad cmentarzem ewengelickim w Lasocicach oraz poruszyli sprawę świadczeń zdrowotnych. Wyjaśniając Pan Wójt odpowiedział, że opiekę nad cmentarzem będzie sprawował Zespół Szkół w Lasocicach natomiast jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne to sytuacja w tym zakresie będzie podobna jak w roku 2002, ponieważ Wielkopolska Kasa Chorych zakontraktowała na tyle usługi .


Ad. 3 - Interpelacji radni nie zgłosili.

Ad. 4 - Projekty uchwał:

1/ w sprawie budżetu gminy na rok 2003 .

Przystępując do tematu Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii dotyczących projektu budżetu na rok 2003.
W kolejności głos zabrali:
1. Przewodniczący Komisji Budżetowej Jerzy Włodarczak w imieniu Komisji wyraził opinię pozytywną
2. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Józefa Borowiak wyraziła w swej wypowiedzi opinię pozytywną,
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Stanisław Tomczak wyraził również opinię pozytywną.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 16/7/B/LN/2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Święciechowa na 2003 r.
/Uchwała stanowi załącznik do protokołu/ .

W wyniku przedłożonej opinii Wójt Gminy przedstawił poprawki do projektu uchwały budżetowej .
/Poprawki do projektu uchwały budżetowej - stanowią załącznik do protokołu/.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy do projektu przedłożonych informacji są pytania . Ponieważ nie zgłoszono dodatkowych pytań przedłożone wnioski zostały przegłosowane i przyjęte.

Projekt uchwały uwzględniający poprawki odczytano i w wyniku przegłosowania przyjęto jednogłośnie.


Uchwała Nr IV/24/2002 w sprawie budżetu gminy na
rok 2003 stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 5 - Kolejny temat dotyczył Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 .
Źródłem finansowania zadań proponowanych do realizacji w Programie są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ogółem na realizację Programu przewidziano w budżecie gminy kwotę 91 200 zł.
Program uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady. Podczas obrad sesji nie wniesiono również uwag, wobec czego odczytano projekt uchwały . W wyniku przegłosowania
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr IV/25/2002 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
stanowi załącznik do protokołu.Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w planie budżetu gminy na rok 2002 .
Projektowane zmiany dotyczą :
- zwiększenia planu dochodów z tytułu darowizny przekazanej przez AKWAWIT Leszno na rzecz kultury fizycznej i sportu dla LZS Jantar w kwocie 1 000 zł
Ponadto w celu prawidłowej realizacji wydatków dokonano korekt w planie wydatków .
Projekt uchwały odczytano . Ponieważ radni nie wnieśli uwag, w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr IV/26/2002 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki stanowi załącznik do protokołu.


Następnie odczytano projekt uchwały dotyczył ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2002 .
Projekt uchwały dotyczy zadań planowanych i wykonanych w roku 2002 , których ostateczne rozliczenie nastąpi do dnia 30 czerwca 2003 r.

Projekt uchwały w wyniku przegłosowania i przyjęto jednogłośnie.


Uchwała Nr IV/27/2002 w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2002 stanowi zał. do protokołu.

Ostatni projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Święciechowa.
Do projektu uchwały dodatkowe wyjaśnienia złożył Pan Wójt stwierdzając, że podjecie uchwały przedłuży funkcjonowanie w razie takiej potrzeby funkcjonowanie planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego w roku przyszłym.
Projekt uchwały odczytano. Ponieważ nie zgłoszono uwag, w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr IV/28/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 i 7 - Wolne głosy i wnioski oraz udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Radny Zbigniew Zajdel - mówił na temat modernizacji centrali telefonicznej oraz zainstalowania na niej ISDN, który umożliwiłby mieszkańcom łatwiejszy dostęp do Internetu. Pan Wójt poinformował, że temat ten był przekazany do Telekomunikacji , ale zainteresowanie ze strony mieszkańców jest na razie jeszcze niewielkie.
Drugi temat poruszany przez radnego Zajdla dotyczył służby zdrowia, a głównie wpływu gminy na miejscowych lekarzy. Zdaniem Pana Wójta Ośrodek Zdrowia jest instytucją prywatną . Na wykonywane świadczenia zdrowotne ośrodek ma podpisaną umowę z Wielkopolską Kasą Chorych. Obiekt natomiast jest własnością Urzędu Marszałkowskiego będącym aktualnie w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie. Wójt nadmienił, że w roku 2003 ośrodki zdrowia prawdopodobnie przejmą gminy.
Radny Jan Korytowski poruszył temat przeprowadzonych wyborów do Izby Rolniczej. Jego zdaniem większość mieszkańców nie zna w ogóle wyników wyborów. Pytał w związku z tym . kto będzie reprezentował gminę w Izbie Rolniczej.
Odpowiadając Pan Wójt powiedział, że frekwencja w wyborach wynosiła zaledwie 14 %. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów w których mogli brać udział wyłącznie rolnicy była Izba Rolnicza. Gminę Święciechowa reprezentować będą : Pan Zbigniew Brzezewski i Henryk Tajchert - obaj mieszkańcy Święciechowy.
Na koniec poinformował Radę , że Urząd Marszałkowski przekazał informację na temat przyznania środków z SAPARD do kwoty 1 300 000 zł.
Wyjaśnienia udzielone przez Pana Wójta zostały przyjęte.

Ad. 8 - Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy.


Protokołowała                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia Jackowska                                                                                                    /-/ Jan Dutka
Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2002-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.