Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 5/2003 z obrad V Sesji Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 5/2003

z obrad V  Sesji  Rady Gminy Święciechowa  odbytej w dniu 7 lutego 2003 r. od godz. 13.oo do 15.oo w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie .Obrady V Sesji Rady Gminy Święciechowa otworzył Przewodniczący Rady Pan Jan Dutka.
Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości wśród których byli:
- Pan Marian Mielcarek - Wójt Gminy
- Pani Halina Rzeźniczak - Sekretarz Gminy
- Pani Bożena Wilczyńska - Skarbnik Gminy

 • Dyrektorzy Zespołów Szkół, Przedszkola Samorządowego, Ośrodka Kultury

 • Sołtysi,

- Pan Zenon Chudziński - Przewodniczący Rady Powiatu,
- Pan Paweł Śliwa - Rewir Dzielnicowych w
Święciechowie

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził,że w obradach udział bierze 14 radnych / radny Stanisław Tomczak usprawiedliwiał swą nieobecność/ .Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu nr 1.

Porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady
został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:

1.Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy.
2.Informacja Wójta z pracy w okresie miedzysesyjnym.
3.Interpelacje radnych.
4.Ocena porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie
gminy za rok 2002.
5.Projekty uchwał:

 • w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003,

 • w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • W sprawie wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich

 • W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Święciechowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

 • W sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i ustalenia składu osobowego komisji,

 • W sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie,

 • W sprawie planów pracy Rady i Komisji na I półrocze 2003r.

 • W sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr 331/3 o pow. 0,1590,

 • W sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Święciechowa.

6. Wolne głosy i wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Zakończenie.

Ad. 1 - Do protokołu z poprzedniej sesji Rady ustosunkował się Pan Jan Dutka - Przewodniczący Rady Gminy.
Stwierdził, że głównymi tematami obrad było przyjęcie
budżetu gminy na rok 2003 , Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 i protokół odzwierciedla przebieg obrad.
Wnioskował o przyjęcie protokołu. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 - Rada przyjęła przedłożoną przez Pana Wójta informację z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja stanowi załącznik do protokołu nr 2.

Dodatkowo Pan Wójt poinformował , że na gminę zostały nałożone dodatkowe obowiązki związane z kampanią na temat Unii Europejskiej. Utworzone zostało Gminne Biuro Informacji Europejskiej , w którym zatrudnione są 2 osoby, Opłacane są z środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. Wymogiem było , że osoby te były zarejestrowane w Urzędzie jako poszukujące pracy i posiadające wykształcenie wyższe. Urząd zabezpieczył pomieszczenie i komputer.

Ad. 3 - Interpelacje zgłosili:

Radna Irena Pazoła - interpelację zgłosiła Panu Z.Chudzińskiemu Przewodniczącemu Radu Powiatu Interpelacja dotyczyła modernizacji ul. Krzyckiej w Święciechowie .

Druga interpelacja dotyczyła zainstalowania lampy oświetleniowej na ul. Leszczyńskiej między posesjami Pana B.Mazurka i Z.Brzezewskiego.

Ad. 4 - Informację na temat stany bezpieczeństwa na terenie gminy w roku 2002 przedłożył Radzie Pan Paweł Śliwa . Omówił działania służb prewencji, wyniki prewencyjne, działania w zakresie służb kryminalnych, w zakresie ruchu drogowego.
Na podstawie przedłożonej informacji stwierdzono, że policjanci Rewiru Dzielnicowych w Święciechowie osiągnęli w porównaniu do roku 2001 lepsze wyniki pracy.
Informacja została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu nr 3.

Ad. 5 - Projekty uchwał.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych , by nie omawiać szczegółowo projektów uchwał wyszczególnionych w porządku obrad z uwagi na to, że były one przedmiotem posiedzeń komisji. Dodał, że na wniosek Komisji Budżetowej
dokonano zmian w projekcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy. Projekt Uchwały po zmianach wszyscy radni otrzymali przed sesją.

Radni przyjęli propozycję Pana Przewodniczącego. W związku z tym Zastępca Przewodniczącego Pan Zbigniew Zajdel przedstawił:
- projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr V/29/2003 stanowi zał. nr 4 do protokołu.

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/30/2003stanowi załącznik nr 5 do protokołu

 • projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich

  Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

  Uchwała Nr V/31/2003 stanowi załącznik nr 6do protokołu.

 • projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Święciechowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/32/2003 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


 • projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.


Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/33/2003 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.


 • projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie o dodatkach mieszkaniowych.Do projektu uchwały ustosunkował się Pan Wójt. W swej wypowiedzi oparł się o ekspertyzę prawną sporządzoną przez mgr W. Bąkowskiego WOKST w Poznaniu - w sprawie dopuszczalności upoważnienia przez rade gminy kierownika Ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych. /zał. do protokołu nr 9/ . Zdaniem Pana Wójta przekazanie w/w spraw do GOPS pozwoli na lepsze rozeznanie spraw związanych z przyznaniem dodatków. Pracownicy GOPS znają teren i mieszkańców .
Ponadto poinformował, że rozwiąże to również sprawy organizacji pracy w Urzędzie.
Z wypowiedzią Pana Wójta zgodził się Pan Przewodniczący Rady . Radny Jan Korytowski pytał jak na te sprawy patrzy Pani Peljan - Kierownik GOPS, której proponuje się przejęcie dodatków mieszkaniowych.
W odpowiedzi Pani Peljan stwierdziła, że w tej sprawie nie ma nic więcej do powiedzenia.

Projekt uchwały został w wyniku przegłosowania przyjęty większością głosów / 13 „za” , 1 „wstrzymał się”

Uchwała Nr V/33/2003 stanowi załącznik do protokołu nr 10.

- kolejny projekt uchwały dotyczył powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Proponowani do Komisji radni : Stanisława Kozłowska, Zbigniew Zajdel, Józef Głowiak i Jerzy Machowiak wyrazili zgodę na pracę w komisji związaną z opracowaniem projektu Statutu Gminy.

Ponieważ nie zgłoszono uwag , w wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/34/2003 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


 • projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.


Na dodatkowego przedstawiciela gminy zaproponowano radnego Jerzego Włodarczaka .
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr V/35/2003 stanowi załącznik do protokołu nr 12.


 • projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady i Komisji na I półrocze 2003 r.


Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr V/ 36/ 2003 stanowi załącznik do protokołu nr 13.

- projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr 331/3 o pow. 0,1590 ha poł. w Święciechowie .

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr V/37/2003 stanowi załącznik do protokołu nr 14.

Ostatni projekt uchwały dotyczył ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Do projektu uchwały ustosunkował się Pan Przewodniczący informując, że projekt uchwały uległ zmianie w stosunku do pierwotnie proponowanej uchwały - w związku z tym, że Komisja Budżetowa i Komisja Rolnictwa wniosły zastrzeżenia. Zgodnie z budżetem gminy zakładano wzrost płac o 8 %, a w tym przypadku zakładany wskaźnik został przekroczony.
Dlatego dokonano zmian w poszczególnych składnikach wynagrodzenia Wójta tak, że wzrost wynagrodzenia łącznie z dodatkiem specjalnym wynosi aktualnie 8 %.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Projekt uchwały przegłosowano i przyjęto większością głosów . /13 głosów „za” , 1 „wstrzymujący”/ .

Uchwała Nr V/38/2003 stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 6 - Wolne głosy i wnioski.
Pani Sekretarz Gminy omówiła najważniejsze sprawy dotyczące radnych wynikające z ustawy antykorupcyjnej . Szczególna uwagę zwróciła na złożenie oświadczeń majątkowych, które radni składają w 2 egzemplarzach łącznie z kopią PIT .
Oświadczenia są jawne i będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszyscy radni składają oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dot. również najbliższej rodziny w terminie do dnia 1 marca , pozostałe oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia .
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zenon Chudziński ustosunkował się do tematu dróg powiatowych . Stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią radnej I.Pazoła , ale po wybudowaniu obwodnicy w Święciechowa ul. Krzycka będzie przekazana gminie. Na dzień dzisiejszy powiat czyni starania o środki na planowana budowę inwestycji .W swoim budżecie ma zaplanowane 80 000 zł na drogi.
Do tematy ustosunkował się również Wójt mówiąc, że temat ul.Krzyckiej najprędzej rozwiązany będzie po wybudowaniu obwodnicy i wówczas nie będzie to droga ogólnodostępna , a
Wykonana jako deptak.
Odnośnie oświetlenia na ul. Leszczyńskiej powiedział, że jeśli będzie stał tam słup i jest linka to wniosek może być zrealizowany, ale trzeba to najpierw sprawdzić.
Wyjaśnienia zostały przyjęte.

Ad. 7. - Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym zamknął obrady V Sesji Rady Gminy.


Protokołowała                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Jackowska                                                                                                         Jan Dutka

Święciechowa 2003-04-07

Pan
Zenon Chudziński
Przewodniczący Rady PowiatuRada Gminy Święciechowa zaprasza Pana na
obrady VI SESJI RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA , która odbędzie się 15 kwietnia 2003 r. o godz. 13.oo w sali wiejskiej w
Święciechowie, ul. Strzelecka.

Głównymi tematami obrad będzie:

 • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002

 • zatwierdzenie Statutu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Lista obecności członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2003 r.


1. Grzegorz Adamczak - .....................

2. Zofia Jackowska - .....................

3. Zofia Kaczmarek - .....................

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.