Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 6/2003 z obrad VI sesji Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 6/2003

z obrad VI Sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 15 kwietnia 2003 r. w sali wiejskiej w Święciechowie.

Otwarcia obrad VI Sesji Rady Gminy Święciechowa dokonał Przewodniczący Rady Pan Jan Dutka. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości - Pana Mariana Mielcarka - Wójta Gminy, Panią Halinę Rzeźniczak - Sekretarz Gminy, Panią Bożenę Wilczyńską - Skarbnika Gminy, Dyrektorów Zespołów Szkół - Panią Hannę Hubert, Pana Jerzego Kowalczyka, Pana Ryszarda Płachtę , Dyrektora SOK - Pana Marka Tulewicza , sołtysów wsi.
Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 15 radnych, zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad sesji przedłożony przez Pana Dutkę został przyjęty i przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie miedzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 w tym:

 • dyskusja

 • opinie komisji

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

5. Pozostałe projekty uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy,

 • w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003,

 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SOK,

 • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej społ. w Krzycku Małym na lokalizację Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej GSM PTK CENTERTEL

 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu,

 • zmieniająca uchwałę nr XXX/225/2002 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego,

 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego,

 • zmieniająca uchwałę Nr V/30/2003 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 ,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ,

 • w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie do wydawania decyzji ,

 • zmieniająca Uchwałę Nr II/19/2002 z dnia 6.12.2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Zakończenie.

Ad. 1 - Do protokołu z obrad V Sesji Rady ustosunkował się Przewodniczący Rady. Omówił tematy jakie były przedmiotem obrad sesji oraz ustosunkował się do przedłożonych interpelacji.
Stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad. Do protokołu załączone są podjęte uchwały.
Wnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
W czasie obrad sesji protokół znajdował się na sali obrad.

Ad. 2 - Pan Wójt przedstawił informację ze swej pracy w okresie miedzysesyjnym. Informacja została przyjęta bez uwag.

Ad. 3 - Interpelacje radnych.

Interpelacje złożyli:

Radna Józefa Borowiak - stwierdziła, że plac zabaw w Święciechowie winien być wizytówką gminy , naszej gospodarności .Obecnie leżące tam śmieci nie świadczą o nas najlepiej . Zwróciła się z prośbą o wyznaczenie
odpowiedzialnej osoby za utrzymanie placu zabaw w umiarkowanej czystości.
Druga interpelacje zgłoszona przez radną Borowiak dotyczyła rozwiązania problemu podyktowanego wymogami przepisów ustawowych a związanego z przydziałem zapomóg osobom znajdującym się w wyjątkowych sytuacjach.
Radny Jerzy Kociucki - zwrócił uwagę na budynek będący własnością P.B. Masztalerza społ. w Święciechowie, ul. Wolności. Budynek zagraża bezpieczeństwu - nadaje się wyłącznie do rozbiórki.
Radna I.Pazoła - wnioskowała o naprawę garbu poł. na ul. Krzyckiej w Święciechowie. Druga jej interpelacja dot. wykonania chodnika na ul. Kopernika w Święciechowie.
Radny J.Głowiak - stwierdził, że śmietnisko w Długiem Nowem należy uporządkować . Folie , butelki zaśmiecają teren przyległy do śmietniska.
Radny Jerzy Włodarczak - wnioskował o oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych.
Radny Adam Hudzik - sygnalizował, że młodzież z Piotrowic , Niechłodu
ma problemy z dojazdem do szkół, ponieważ autobus z PKS w Nowej Soli obsługujący kurs Wschowa-Niechłód-Piotrowice-Święciechowa -Leszno nie chce zabierać na bilety miesięczne.

Ad. 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Sprawozdanie było tematem posiedzeń Komisji i wątpliwości zgłaszane przez członków komisji były wyjaśniane . W związku z tym Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy radni mają jeszcze dodatkowe pytania do sprawozdania. Ponieważ nikt z radnych nie wniósł uwag, głos zabrał Pan Wójt Gminy. Dodał on, że rok 2002 był rokiem wyborczym. Budżetem gminy zajmował się Zarząd Gminy , a po wyborach pozostał tylko Wójt. Byłym członkom Zarządu - obecnie radnym Rady Gminy złożył serdeczne podziękowanie za współpracę.
Pani B.Wilczyńska - Skarbnik Gminy przedstawiała i równocześnie zwróciła się do radnych z prośbą o sprostowanie błędów pisarskich jakie Regionalna Izba Obrachunkowa sygnalizowała w Uchwale dot. sprawozdania.
Uchwała Nr S0-16/5/S/2003 RIO z dnia 4 kwietnia 2003 r. została przedstawiona radnym /załącznik do protokołu/ .
Następnie opinie nt. sprawozdania w imieniu komisji wyrazili poszczególni Przewodniczący.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Jerzy Włodarczak stwierdził, że komisja po zapoznaniu się z materiałami nie wniosła uwag.
Takie same stanowiska zajęli - Przewodniczący Komisji Rolnictwa - Stanisław Tomczak i Przewodnicząca Komisji Kultury - Józefa Borowiak .
Następnie wysłuchano Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Stanisławy Warszawskiej . Poinformowała, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z sprawozdaniem wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2002. Wniosek ten za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady był przesłany do RIO w celu wydania opinii. W tym momencie przedstawiła Uchwałę Nr S0-3/19/A/2003/Ln RIO /załącznik do protokołu/.
Ponieważ nie było więcej pytań odczytano projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2002. W wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/39/2003 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5 - Projekty uchwał

1/ w sprawie Statutu Gminy

Nad projektem Statutu Gminy pracowali poza członkami Komisji Statutowej , radca prawny , Pani Sekretarz Gminy. Materiały otrzymali wszyscy radni przed obradami sesji.
Projekt Statutu opracowano zgodnie z przepisami. W swej treści nie zawiera przepisów wynikających z ustawy o samorządzie.
Ponieważ nie zgłoszono dodatkowych pytań projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy odczytano i w wyniku przegłosowania przyjeto jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/40/2003 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad. 5 - Projekty uchwał.

Projekty uchwał były przedmiotem posiedzeń komisji Rady. W zwiazku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował odczytywanie w kolejności w/w projektów uchwał. W przypadku dodatkowych pytań proponował, by wyjaśnień udzielali Pan Wójt lub Skarbnik Gminy. Propozycja została zaakceptowana przez radnych. Zgodnie zatem z ustaleniem odczytano projekty uchwał:

1. projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy .

Ponieważ nie zgłoszono uwag, w wyniku przegłosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr VI/41/2003 stanowi
załącznik do protokołu.

2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

Z uwagi na brak uwag, projekt uchwały po odczytaniu przegłosowano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała NrVI/42/2003 stanowi załącznik do protokołu.

3/ projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Małym na lokalizację Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej GSM PTK CENTERTEL Sp. z oo. , ul. Skierniewicka 10a
Warszawa - na okres 20 lat.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/43/2003 stanowi
załącznik do protokołu.

4/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu .

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/44/2003 stanowi
załącznik do protokołu

5/ projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag , wobec czego w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/45/2003 stanowi załącznik do protokołu

6/ projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXX/225/2002 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli zastrzeżeń , wobec czego w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/46/2003 stanowi załącznik do protokołu

7/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
zadania inwestycyjnego.
Pan Wójt poinformował , że projekt uchwały dotyczy zadania inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Strzyżewice.
Aby podpisać umowę cywilno-prawną z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu konieczne jest podjęcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/47/2003 stanowi załącznik do protokołu

8/ kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Uchwały Nr V/30/2003 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag , wobec czego w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie .

Uchwała Nr VI/48/2003
stanowi załącznik do protokołu

9/ projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Pan Wójt poinformował, że podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na niemożliwość przekazania od dnia 1 kwietnia br. spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych Kierownikowi GOPS -Pani B.Peljan z uwagi na Jej nieobecność spowodowaną zwolnieniem lekarskim.
Według projektu uchwały termin przekazania w/w spraw określono w projekcie uchwały na dzień 1 września 2003.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/49/2003 stanowi załącznik do protokołu

10/ kolejny projekt uchwały dotyczył upoważnienia pracownika GOPS - Pani Marii Domańskiej do wykonywania zadań realizowanych przez
Gminny Ośrodek w tym do wydawania decyzji w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.
Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały związany jest również z dłuższą nieobecnością Kierownika GOPS .
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/50/2003 stanowi
załącznik do protokołu

11/ Ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/19/2002 z dnia 6.12.2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych przedstawił Przewodniczący Rady.
Poinformował, że niektórzy z radnych tj. Zbigniew Zajdel - Zastępca Przewodniczącego ,Stanisława Warszawska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Stanisław Tomczak- Przewodniczący Komisji Rolnictwa
- oprócz pełnionych funkcji są członkami innych Komisji.
Proponuje, aby dla tych radnych zwiększyć dietę o 50,00 zł .
Przedstawił projekt uchwały. Ponieważ ze strony radnych nie było uwag, projekt uchwały przegłosowano i przyjęto większością głosów /przy 1 głosie wstrzymującym/.

Uchwała Nr VI/51/2003 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 - Wolne glosy i wnioski

Radny Adam Hudzik - poruszył temat dzierżawy gruntów .Na uwadze miał między innymi staw p/poż w Piotrowicach. Jego zdaniem, jeśli dzierżawca nie płaci dzierżawy, nie dba o utrzymanie porządku należy dzierżawcę zmienić .W przypadku gruntów uważa, że jeśli jest to możliwe to należałoby je sprzedać .
Pytał również czy w gminie istnieje Zespół Reagowania Kryzysowego.
Radny Zbigniew Zajdel - wnioskował o naprawę zarywającej się kratki ściekowej na ul. Wschowskiej /przy wylocie z ul.Paderewskiego/ .
Radny Józef Głowiak wnioskował o uporządkowanie wysypiska śmieci w Długiem Nowem /k.Florka/.

Ad. 7 - Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Do interpelacji i wniosków ustosunkował się Pan Wójt.
Sprawa poruszana przez radną J.Borowiak - dot. opieki społecznej ;
poinformował , że sprawy te regulują przepisy o opiece społecznej. Nie mniej skąd wziął się poruszony przez radną temat jest mu znane. Może dodać jedynie, że matka samotna może otrzymać zasiłek do czasu ukończenia przez dziecko 4 m-cy . Musi spełniać jednak określone kryterium dochodowe i w tym celu przedkłada zaświadczenie o zarobku
/jeśli przed urodzeniem dziecka była zatrudniona/ .
Plac zabaw w Święciechowie w najbliższym czasie będzie uporządkowany, a urządzenia zostaną naprawione.
Sprawa budynku - /wł. P.Bolesława Masztalerza/ była wielokrotnie przekazywana do nadzoru budowlanego Starostwa Powiatowego Powiatowego Lesznie. Wójt poinformował, że została wydana decyzja na rozbiórkę budynku, ale realizację wstrzymuje na dzisiaj brak środków finansowych.
Wnioski p.I.Pazoła dot. modernizacji ul. Krzyckiej , budowy chodnika na ul. Kopernika dot. powiatu i tematy te są im znane. Jeśli chodzi o śmietnisko poinformował, że teren ten będzie uporządkowany, ale gmina dążyć będzie do ich likwidacji.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie dokona naprawy studzienek kanalizacyjnych w II półroczu br. ponieważ taką informację Urząd posiada.
Wniosek radnego A.Hudzika dot. komunikacji PKS będzie przekazany do
PKS 0/Nowa Sól.
W najbliższym czasie rozwiązany będzie temat dzierżawy stawu p/poż w Piotrowicach. Odnośnie powołania zespoły kryzysowego wyjaśnił, że w gminie nie został taki zespół powołany. Jeśli wystąpiłyby jakiekolwiek problemy związane z zagrożeniem np. powodź to zawsze istnieje możliwość wykorzystania jednostek OSP. Wyjaśnienia Wójta zostały przyjęte.

Ad. 8 - Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy.Protokołowała                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia Jackowska                                                                                           /- / Jan Dutka/

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.