Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 7/2003 z obrad VII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 7/2003

z obrad VII Sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 17 czerwca 2003 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie .


Obrady VII Sesji Rady Gminy Święciechowa rozpoczęto o godz. 13.oo. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Pan Jan Dutka.
Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości wśród, których byli:
Pan Marian Mielcarek - Wójt Gminy, Pani Bożena Wilczyńska - Skarbnik Gminy,
Dyrektorzy Zespołów Szkół , Dyrektor Przedszkola, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, sołtysi , radny Rady Powiatu - Pan Marek Lorych.
Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Porządek obrad sesji został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych.
4. Projekty uchwał:
- w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003
- w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święciechowa za I półrocze,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki przez wniesienie aportu i uzupełnienie go wkładem finansowym ,
- w sprawie nieodpłatnego nabycia dróg od Agencji Własności Rolnej Skarb u Państwa Oddział w Poznaniu na rzecz Gminy
5. Wolne glosy i wnioski.
6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
7. Zakończenie.


Ad. 1 - Do protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy ustosunkował się Przewodniczący Rady Pan Jan Dutka. Poinformował, że protokół odzwierciedla szczegółowo przebieg obrad i nie widzi potrzeby jego uzupełniania. W związku z tym wnioskował o przyjęcie protokołu bez czytania. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
Podczas obrad sesji z treścią protokółu mogli zapoznać się radni.


Ad. 2 - Pan Wójt Gminy przedstawił informację z swojej działalności w okresie miedzysesyjnym.

Informacja stanowi załącznik do protokołu Nr 2.
Dodatkowo Pan Wójt przekazał informację o złej sytuacji finansowej Spółdzielni „Agra”. Stwierdził, że dla gminy ważne jest , by Spółdzielnia istniała i były tym samym utrzymane miejsca pracy. Nieobojętne są również dla gminy dochody z tytułu podatku .
Radna I.Pazoła ustosunkowując się do sprawozdania Pana Wójta prosiła o wyjaśnienie w kwestii powołania komisji ds. referendum i udziału mieszkańców w głosowaniu. Krytycznie wypowiadała się na temat jednego z członków Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Święciechowie.
Do tematu poruszanego przez radną ustosunkował się Pan Wójt. Poinformował, że kandydatów na członków komisji zgłaszają organizacje polityczne, społeczne , komitety wyborcze. Urząd Gminy nie ma wpływu na listę osób zgłoszonych. Jedynie w przypadku gdy jest zgłoszonych więcej kandydatów niż przewiduje skład komisji - wówczas jest przeprowadzone dodatkowe losowanie. Komisje powoływane są Zarządzeniem Wójta. Natomiast jeśli chodzi o samo głosowanie, to jest ustawowy wymóg okazywania przez wyborcę jakiegokolwiek dowodu tożsamości , mimo że osoba ta jest znana członkom komisji. Jeśli wyborca nie okaże takiego dokumentu może przyjść powtórnie do lokalu wyborczego i wówczas zagłosować.

Ad. 3 - Interpelacje radnych.
Radna Irena Pazoła - poruszyła sprawę modernizacji ul. Krzyckiej w Święciechowie.
Mimo wielu wniosków jakie w tej sprawie poruszała nie ma informacji o realizacji wniosku.
Druga interpelacja poruszona przez radną dotyczyła naprawy chodnika na ul. Św.Marka , ul. Kościelnej . Z uwagi na zły stan techniczny stanowią zagrożenie dla pieszych .

Kolejny temat poruszony przez radną Pazołę dotyczył informacji przekazywanych do gazet lokalnych. Jej zdaniem w gazetach zamieszcza się tylko informacje pozytywne , brak jest negatywnych .
W związku z suszą wnioskowała o podlewanie trawnika na Rynku, który jest wizytówką Święciechowy .Proponowała wykorzystać w tym celu jednostkę OSP w Święciechowie.

Ad. 4 - Projekty uchwał

- zmiany w planie budżetu gminy na rok 2003

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 592 zł .Zwiększenia wydatków wydatków kwotę 235 009 zł w tym wydatki bieżące stanowi kwota 1 400 zł , wydatki majątkowe 233.609 zł .
Wprowadzając powyższą zmianę usunięto załącznik w Uchwałę Nr II/18/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczący zadań inwestycyjnych gminy, a wprowadzono nowy o nazwie „Wykaz wydatków majątkowych gminy Święciechowa Święciechowa roku 2003 „ w celu pogrupowania tych wydatków.
Uchwałą przewiduje się zwiększenie deficytu budżetowego budżetowego kwotę 233 417 zł do kwoty 1 452 437 zł .
Projekt uchwały odczytano i w związku z tym, że nie zgłoszono żadnych uwag przegłosowano. 18 radnych biorących udział w głosowaniu przyjęło uchwałę jednogłośnie.

Uchwała N r VII/52/2003 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
- kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święciechowa za I półrocze

Projekt uchwały zawiera opis w jaki sposób ma być opracowana informacja
Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze .
Do projektu uchwały nie było uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Udział w głosowaniu brało 18 radnych.

Uchwała Nr VII/53/2003 stanowi załącznik do protokołu nr 4- kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do spółki przez wniesienie aportu i uzupełnienie go wkładem   finansowym.

Projekt uchwały dotyczył nabycia udziałów od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Wodociągów Kanalizacji Sp. z 0.0 . w Lesznie za kwotę 233 120 zł .

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku przegłosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr VII/54/2003 stanowi załącznik do protokołu nr 5.

- ostatni projekt uchwały dotyczył nieodpłatnego nabycia dróg od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Poznaniu na rzecz Gminy.Dodatkowe wyjaśnienie do projektu uchwały złożył Pan Wójt.
Podjęcie uchwały w tym temacie jest warunkiem do uzyskania od Agencji środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnej w Henrykowie.
Gmina ma uzyskać od Agencji dodatkowe środki w kwocie ponad 200 000 zł.
Uchwała została w wyniku przegłosowania przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr VII/55/2003 stanowi załącznik do protokołu nr 6.

Ad. 5 - Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Korytowski - mówił o konieczności wykoszenia rowu na drodze Strzyżewice - Henrykowo .
Drugi wniosek dotyczył naprawy chodnika na ul. Balonowej w Strzyżewicach . Jego zdaniem miasto Leszno przygotowując się do Szybowcowych Mistrzostw Świata mogło wykonać chodnik na przeciw Hotelu .
Radny Józef Głowiak - wnioskował o wycięcie krzaków na drodze krajowej przy wyjeździe z Długich Nowych w kierunku Leszna z uwagi na złą widoczność.
Radny Jerzy Machowiak wnioskował o ograniczenie prędkości do 40 km na drodze z Krzycka Wielkiego do Gołanic.
Pan Machowiak zaprosił również wszystkich radnych na obchody świętojańskie, które odbędą się 21 czerwca br. w Gołanicach.


Ad. 6 - odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Do interpelacji i wniosków ustosunkował się Pan Wójt Gminy. Odnośnie sprawy poruszanej przez radną I.Pazoła powiedział, że gmina nie ma wpływu na modernizację ul.Krzyckiej /jest to droga powiatowa/ .Nie może jednak powiedzieć, że gmina nic nie robi ,ponieważ wnioski są przekazywane, na sesjach powiatowych zgłaszane są interpelacje. Jednak problemem są środki finansowe. Chodnik na ul. Św.Marka znajduje się na drodze powiatowej /wniosek zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych/ , natomiast ul. Kopernika jest drogą gminną i gmina dokona naprawy.
W środkach masowego przekazu na temat gminy są pozytywne informacje , negatywnych jest bardzo mało i dobrze to świadczy o nas. Rowy , o których mówił radny J.Korytowski są sukcesywnie wykaszane przez Zarząd Dróg powiatowych.
Jeśli chodzi o budowę chodnika przy Hotelu w Strzyżewicach to w chwili obecnej z uwagi na budowę kanalizacji sanitarnej nie będzie robiony. Wycięcie krzewów w Długiem Nowem, w miejscu o którym mówił radny Głowiak będzie zlecone Zarządowi Dróg Powiatowych. Wniosek dotyczący ograniczenia prędkości na drodze Krzycko Wielkie - Gołanice zostanie wykonany przez gminę.
Na zakończenie głos zabrał Pan Marek Lorych , który zapewnił radną Pazołę o przekazaniu na sesji powiatu w formie interpelacji sprawę modernizacji ul. Krzyckiej.
Wyjaśnienia zostały przyjęte .

Ad. 7 - Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek został wyczerpany wobec czego zamknął obrady VII Sesji Rady.Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Jackowska                                                                                         /Jan Dutka/
Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.