Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 8/2003 z obrad VIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 lipca 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 8/2003

z obrad VIII Sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 29 lipca 2003 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 13.oo , zakończono o godz. 15.2o
Otwarcia obrad VIII Sesji Rady Gminy Święciechowa dokonał Przewodniczący Rady Pan Jan DUTKA. Powitał - wszystkich radnych oraz zaproszonych gości , wśród których byli :
- Pan Marian Mielcarek - Wójt Gminy, Pani Halina Rzeźniczak - Sekretarz Gminy, Pani Bożena Wilczyńska - Skarbnik Gminy, Dyrektor Przedszkola Samorządowego - Pani Maria Marczyńska, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury - Pan Marek Tulewicz, radni Rady Powiatu - Pan Zenon Chudziński, Pani Krystyna Wieczorek, Pan Marek Lorych, sołtysi wsi - Pan Stanisław Urbański, Pani Urszula Dolacińska, Pan Ryszard Murek , Pan Zdzisław Lorych, Pani Kornela Sztor.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 14 radnych . Nieobecny radny Pan Piotr Samolak został usprawiedliwiony. Lista obecności stanowi zał.Nr 1 do protokołu.
Porządek obrad sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady przedstawiał się następująco:

  1. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy .

  2. Informacja Wójta Gminy.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003,
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / dot. działek poł. w Strzyżewicach/
- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /dot. działek poł. w Lasocicach/
- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego /dot. działek poł. w Piotrowicach/
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w obrębie wsi Piotrowice,
- Piotrowie sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w obrębie wsi
Święciechowa.

  1. Wolne glosy i wnioski.

  2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

  3. Zakończenie.


Na wniosek Pana Wójta do porządku obrad radni przyjęli jednogłośnie dodatkowy projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Święciechowa.

Ad. 1 - Przewodniczący Rady ustosunkował się do protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2003 r. oraz realizacji interpelacji i wniosków.
Dodał, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Starostwa Powiatowego odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez radną Irenę Pazoła w sprawie modernizacji ul. Krzyckiej w Święciechowie i remontu chodnika na ul. Kopernika.Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że na ul.Krzyckiej częściowo wykonane zostały prace, natomiast remont chodnika na ul.Kopernika zostanie wykonany w roku 2004. Nie został zrealizowany wniosek zgłoszony przez radnego J.Głowiaka w sprawie wycięcia krzaków na drodze krajowej przy wyjeździe z m.Długie Nowe w kierunku Leszna.
Stwierdził, że protokół szczegółowo odzwierciedla przebieg obrad i nie ma potrzeby jego uzupełniania.
Wnioskował o przyjęcie protokołu .Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym.
Sprawozdanie obejmowało okres od 17 czerwca do 28 lipca 2003 r. Omówił między innymi sprawy dot. rozpoczęcia inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej w Strzyżewicach i zwołanego w związku z tym zebrania z mieszkańcami tej miejscowości; uzgodnień z Wydziałem Inwestycji m.Leszna nt. planowanej przez miasto inwestycji tzw. „małej obwodnicy zachodniej”, podpisania ostatecznej umowy na SAPARD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Strzyżewicach. Poruszył sprawy związane z zamknięciem wysypiska śmieci w Długiem Nowem. Poinformował, że mieszkańcy gminy zobowiązani są wywozić śmieci na wysypisko w Trzebani lub też zawrzeć umowę z Zakładem Oczyszczania Miasta.
W minionym okresie zostało wydanych 12 Zarządzeń dotyczących:
- wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej
- udostępnienia informacji publicznej i wyznaczenia administratora BIP,
- dokonania zmian w planie budżetu gminy
- dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2003,
- nadano Regulamin Organizacyjny dla Urzędu Gminy,
- nadano Regulamin pracy komisji przetargowej,
- trzy zarządzenia dotyczyły powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy n a stopień nauczyciela
mianowanego,
- zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej poł. w Strzyżewicach, ul. Lotnicza 12 na rzecz dotychczasowego najemcy w
drodze bezprzetargowej,
- sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 5 działek budowlanych poł. w Święciechowie,
- odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej poł.w Krzyku Małym oznaczonej nr dz. 195/2 o pow. 1.10,70 ha .

Informacja przedłożona przez Pana Wójta Gminy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na zakończenie Pan Wójt nadmienił o planowanej inwestycji tj. dalszej kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Święciechowie. Dodał, że jej rozpoczęcie uzależnione będzie od budowy obwodnicy w Święciechowie , jednak jego zdaniem już w roku przyszłym należałoby wykonać kanalizację sanitarną na ul. Leszczyńskiej i ul. Śmigielskiej w Święciechowie.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

Ad. 3 - Interpelacje radnych

Radna Irena Pazoła - wyraziła zadowolenie, że część prac na ul. Krzyckiej została wykonana, ale nadal są miejsca zagrażające bezpieczeństwu . Tak jest np.po prawej stronie chodnika na zakręcie , gdzie wszystkie płytki są uszkodzone, uszkodzona jest również kratka ściekowa /gulik/ .
Kolejny temat poruszony przez radną dotyczył odnowienia elewacji budynku piekarni i ciastkarni przez Spółdzielnię „AGRA”. Obiekty te są zaniedbane , a jest to wizytówka gminy. Niepokoją również puste obiekty Spółdzielni , które zdaniem radnej można by przeznaczyć np. na mieszkania .
Radny Jan Korytowski - powiedział, że interpelacja zgłoszona przez niego na poprzedniej sesji w 100 % również nie została wykonana, chociaż znacznie poprawiła się widoczność na łuku drogi Strzyżewice- Henrykowo . Nie wykoszono rowu na całym odcinku . Sygnalizował, że dopiero co naprawiony mostek przy cmentarzu w Strzyżewicach uszkadzany jest przez samochody prowadzące naukę jazdy. Ten sam temat dotyczy również parkingu przy cmentarzu .Teren ten jest placem ćwiczeń dla początkujących kierowców. W związku z tym wnioskował by policja zainteresowała się tym tematem poprzez wzmożenie kontroli w tym terenie.

Ad. 4 - Projekty uchwał

Przewodniczący Rady powiedział, że projekty uchwał były tematem posiedzeń komisji dlatego proponuje, by odczytać je w kolejności i jeśli będzie taka potrzeba stosownych wyjaśnień udzieli Pan Wójt oraz przybyła na tę część sesji Pani Janiak reprezentujaca firmę „KOLEKTOR” - odpowiedzialna za przygotowanie projektów uchwał dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego.
Propozycja Pana Przewodniczącego została przyjęta. Do odczytywania projektów uchwał przystapił zastępca przewodniczącego Pan Zbigniew Zajdel. Projekty uchwał odczytano w następującej kolejności:
1/ w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie i Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie powołano w składzie: Pani Stanisława Warszawska, Pan Zbigniew Zajdel, Pan Hudzik Adam.

Ponieważ do projektu uchwały nie wniesiono uwag , w wyniku głosowania 14 radnych jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr VIII/56/2003 .

Uchwała j/w stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

- projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003 . Projektowane zmiany w planie budżetu dotyczą:
1/ zmniejszenia planu dochodów o kwotę 447 460 zł
w tym:
1. zwiększenia dochodów o kwotę + 10 314 zł
z tytułu refundacji wydatków w roku
2002 związanych programem „POMOST” 3.000 zł
i dofinansowania z Polsko Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w Poczdamie realizacji
programu /dot. kosztów transportu do Grosshabersdorf/
7 314 zł
2. zmniejszenia dochodów o kwotę - 457 774 zł w zakresie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD - w dniu 25 czerwca 2003 r. podpisano umowę - wartość dofinansowania wynosi 842 225,52 zł - w planie było 1 300 000 zł = różnica do korekty 457 774 zł
2/ zmniejszenia wydatków o kwotę 752 534 zł
w tym:
1. zwiększenia wydatków bieżących + 44 814 zł
z tego:
1/ opłaty za stworzenie i utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w Internecie 1 500 zł
2/ organizacja imprez gminnych - dożynek 10 000 zł
3/ remont wejścia głównego do szkoły w Długiem Starem 3 000 zł
4/ realizacja programu polsko-niemieckiegi 7 314 zł
5/ dla GOPS - program POMOST 3 000 zł
6/ remont pokrycia dachowego - sala Strzyżewice 20 000 zł
2. Zmniejszenia wydatków majątkowycho kwotę - 797 348 zł dotyczy zadania inwestycyjnego po dokonanymprzetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Strzyżewice - 797 348 zł
2/ Zmniejszenia deficytu budżetowego budżetowego kwotę 305 074 zł do kwoty 1 147.363 zł Ww/w kwota dotyczy korekty strony przychodów gminy
w tym zmniejszenia przychodów
- wolne środki /część pożyczek z lat ubiegłych/ o kwotę - 305 074 zł tj. do kwoty 554 363 zł

Projekt uchwały odczytano. Ponieważ nie wniesiono uwag w wyniku głosowania 14 radnych jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr VIII/57/2003 .

Uchwała j.w stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


- kolejnych pięć projektów uchwał dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego:

1/ Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Obszar opracowania planu obejmuje działki położone na terenie Strzyżewic o numerach: 242, 242/3, 242/4, 295/1, 295/3, 295/4, 296/9, 296/10, 297/4, 297/5, 297/6, 297/10 i częściowo 243. Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia w/w obszaru z terenów upraw rolnych i przemysłu na tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono uwag , wobec czego w wyniku głosowania - 14 radnych jednogłośnie przyjęło Uchwałę Nr VIII/58/2003 .
Uchwała j.w stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

2/ Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczył działki położonej na terenie wsi Lasocice o nr ewidencyjnym 520/2.Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia w/w obszaru z terenu upraw rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.Po odczytaniu radni nie wnieśli uwag, wobec czego Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych .
W wyniku głosowania uchwałę Nr VIII/59/2003 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała j/w stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

3/ Kolejny projekt uchwały dotyczył również przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.
Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia terenu obejmującego działki o nr ewid. 29/1 i 29/2 poł. w Piotrowicach z terenu upraw rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej.
Uchwałę odczytano. Ponieważ nie zgłoszono uwag , Przewodniczący Rady wniósł o przegłosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14radnych.
Uchwałę Nr VIII/60/2003 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała j/w stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4/ Ostatnie dwa projekty uchwał dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy odczytany projekt uchwały dotyczył działek położonych w obrębie wsi Piotrowie o nr ewidencyjnych 148/2 i 196.
Wyżej wymienione działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej.
Projekt uchwały po odczytaniu przegłosowano . W wyniku przegłosowania 14 radnych przyjęło jednogłośnie Uchwałę Nr VIII/61/2003 .
Uchwała j.w stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zastępca przewodniczącego odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują cego obszar położony w Święciechowie - działki o nr ewidencyjnych 331/3,1184, 1217,1218, 1219/2, 1220,1225,1226/6.
Zgodnie z projektem uchwały w/w działki stanowić będą tereny przemysłu i usług.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, wobec czego w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 14 radnych Uchwałę Nr VIII/62/2003 - przyjęto jednogłośnie.


Uchwała j.w stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Do projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Święciechowa ustosunkował się Pan Wójt Gminy.
Nadmienił, że do tej pory obowiązywała uchwała z 2001r.Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przyjęto, że nowe stawki opłat będą ustalone nie na rok budżetowy, a rok szkolny. W związku z tym, że w roku 2002 nie dokonywano zmian w opłatach zaproponował , by Rada uchwaliła nowe stawki opłat. Omówił propozycje:
1. z tytułu nauczania i wychowania przedszkolnego zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz z tytułu kosztów zakupu i przyrządzania posiłków zaproponował:
- dla oddziałów 9-cio godzinnych ; za pierwsze dziecko 70,00 zł
za drugie dziecko 50,00 zł
za trzecie dziecko 30,00 zł
- dla oddziałów 5-cio godzinnych - 30,00 zł od dziecka .
Dodał , że opłata ta nie obejmuje kosztów surowca - stawki żywieniowej, którą Dyrektor Przedszkola będzie ustalała w porozumieniu z rodzicami.
Do projektu uchwały radni wnieśli pytania. Przewodniczący Rady pytał ile wynosi średnio opłata łącznie z wyżywieniem od dziecka, a radna I.Pazoła pytała ile wynosi obecnie stawka żywieniowa od dziecka.
Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Przedszkola Pani Maria Marczyńska. Stwierdziła, że opłaty za przedszkole w porównaniu do stawek przyjętych m.in. w Lesznie nie są wysokie przynajmniej jeśli chodzi o opłatę stałą. Całkowita opłata średnio kształtowała się w granicach 120,00 zł od dziecka. Stawka żywieniowa dzienna wynosiła 2,80 zł od dziecka, ale jeśli rodzice zaakceptują propozycje , to od września wynosiłaby 3,00 zł .
Więcej pytań do projektu uchwały nie wniesiono, wobec czego projekt uchwały odczytano i w wyniku głosowania , Uchwałę nr VIII/63/2003 przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Uchwała j/w stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Ad. 5 - Wolne głosy i wnioski.

Radny Józef Głowiak ponowił wniosek w sprawie wycięcia krzewów na drodze krajowej przy wyjeździe w m.Długie Nowe w kierunku Leszna.
Wnosił również o zepchnięcie ziemi i wyrównanie terenu na wysypisku śmieci w m.Długie Nowe /wewnątrz wsi/.
Radny Zbigniew Zajdel - wnioskował o wyrównanie chodnika i wjazdu do Szkoły w Święciechowie. Stwierdził, że są wgłębienia i po opadach deszczu stoi w nich woda. Teren w związku w wykruszonym betonem wygląda nieestetycznie.
Radny Jan Korytowski - pytał od kiedy jest nieczynne gminne wysypisko śmieci w Długiem Nowem.
Przewodniczący Rady - pytał jak będzie teraz wyglądało zabezpieczenie wysypiska przed przywożącymi śmieci na „dziko”.

Ad. 6 - Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Gminy.
Powiedział, że temat ul. Krzyckiej proponuje przekazać radnym powiatowym, by na sesji Rady Powiatu wyrazili niezadowolenie z wykonania dotychczasowych prac. Jeśli chodzi o obiekty Spółdzielni „AGRA” to Gmina nie jest ich właścicielem i w związku z tym nie ma wpływu na wykonanie jakichkolwiek prac w obiektach, obiektach których wspominała radna Pazoła. Nadmienił , że biorąc udział w Walnym Zebraniu Spółdzielni „AGRA” wyraził opinię negatywną nt. działań Zarządu i do dnia dzisiejszego wypowiedź ta pozostała bez echa.
Wniosek radnego Korytowskiego dotyczący wykoszenia rowu do Henrykowa - na całej długości będzie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych. Sprawa mostku i parkingu przy cmentarzu w Strzyżewicach będzie przekazana do Rewiru Dzielnicowych celem objęcia częstszą kontrolą tego rejonu. Wniosek radnego Głowiaka dot. wycięcia krzaków na drodze krajowej przy wyjeździe z m.Długie Nowe w kier. Leszna będzie przekazany do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad - rejonu w Lesznie.
Temat poruszany przez radnego Zajdla dot. wyrównania terenu przy wjeździe do Szkoły i naprawy chodnika wymagać będzie nakładów finansowych , ponieważ sam wjazd /parking/ musiałaby wykonać gmina, natomiast chodnik należy do Zarządu Dróg Powiatowych.
Odnośnie śmietniska poinformował, że oficjalnie śmietnisko w Długiem Nowem jest nieczynne od 15 maja br. i nikt już nie powinien wywozić na nie śmieci. Ewentualnie do końca roku będą jeszcze przyjmowane nieczystości z cmentarzy. Do zakładów pracy, sołtysów poszły stosowne zawiadomienia.
Wysypisko w Długich Nowych /k.Florka/ będzie również zasypane i uporządkowane . Do tego czasu będzie można jeszcze tam wozić bez pobierania opłat gruz i itp.
Wyjaśnienia Pana Wójta zostały przyjęte.

Ad. 7 - Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym obrady VIII Sesji Rady zostały zamknięte.


Protokołowała                                                                           Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Zofia Jackowska                                                                                 /-/Jan Dutka

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.