Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała nrVII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa

Numer uchwały: 49
Numer sesji: 7
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała nr VII/49/2007

Rady Gminy w Święciechowie

z dnia  5 czerwca 2007 r.

 

 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa

 

Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 zezmianami) oraz  w związku z uchwałą Nr XXIV/168/2005 z dnia 11października 2005 r. Rady Gminy Święciechowa w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa

 

Rada Gminy w Święciechowie

uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą nr VII/58/99 Rady Gminy w Święciechowie z dnia 30 sierpnia 1999 r. dla obszaru w granicach administracyjnych gminy zgodnie z zapisami

§ 2 § 3.

2. Ustalenia nie objęte niniejszą zmianą Studium uznaje się za aktualne.

 

§ 2. 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Święciechowa wraz z jego zmianą jest jedynym obligatoryjnym dokumentem planistycznym, które Wójt Gminy jest zobowiązany stosować dla całego administracyjnego obszaru gminy. Zakres rzeczowy Studium odpowiada przepisom art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) tekst ujednolicony Studium

2) rysunek Studium stanowiący niŜej wymienione załączniki:

- załącznik nr 1 – Uwarunkowania i kierunki rozwoju – skala 1:25 000

- załącznik nr 2 – Wyszczególnienie zmian Studium – skala 1:25 000

- załączniki nr 2A: 2B; 2C; 2D; 2E; 2F; 2G; 2H; 2I; 2J – skala 1:10 000

 

§ 3. Zmiana Studium obejmuje zmiany przeznaczenia niżej wymienionych

obszarów (ponumerowanych jednolicie w tekście i na załącznikach

graficznych od 1 do 29) - poprzez przypisanie im nowej funkcji:

1. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Święciechowa – na tereny dolesień - ZL (załącznik nr 2A)

2. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Święciechowa –na tereny dolesień - ZL (załącznik nr 2A)

3. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Niechłód– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał.nr 2B)

4. Teren upraw polowych i teren zabudowy mieszkaniowej niskiej

intensywności położony w obrębie miejscowości Święciechowa – na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - UP (załącznik nr 2C)

5. Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności położony w obrębie miejscowości Święciechowa i Lasocice – na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - UP (załącznik nr 2C i 2G)

6. Teren zabudowy mieszkaniowej położony w obrębie miejscowości

Święciechowa- na teren zabudowy zagrodowej – RM (załącznik nr 2C)

7. Teren upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

w obrębie miejscowości Święciechowa – na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i rzemieślniczej – MN/U (załącznik nr 2C)

8. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Święciechowa

– na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – MN/U (zał. nr 2C)

9. Teren upraw polowych i zabudowy zagrodowej położony w obrębie

miejscowości Święciechowa – na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych UP(załącznik nr 2C)

10. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Ogrody – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN (zał. nr 2D)

11. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Lasocice – na tereny dolesień - ZL (załącznik nr 2D)

12. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Lasocice

– na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - UP (załącznik nr 2D)

13. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Lasocice

– na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - UP (załącznik nr 2D)

14. Teren upraw polowych położony i tereny dolesień w obrębie miejscowości Strzyżewice

– na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - UP (załącznik nr 2D)

15. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Lasocice

– na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - UP (załącznik nr 2D)

16. Teren upraw polowych i tereny produkcji położone w obrębie

miejscowości Lasocice

– na tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - UP (załącznik nr 2D)

17. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Długie Stare

– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał. nr 2E)

18. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Długie Stare

– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał. nr 2E)

19. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Długie Stare

– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał. nr 2E)

20. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Długie Stare

– na tereny dolesień - ZL (załącznik nr 2F)

21. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Przybyszewo

– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał. nr 2G)

22. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Przybyszewo

– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał. nr 2G)

23. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Przybyszewo

– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał. nr 2G)

24. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Przybyszewo – na tereny dolesień - ZL (załącznik nr 2H)

25. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Henrykowo

– na tereny dolesień - ZL (załącznik nr 2H)

26. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Henrykowo

– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (zał. nr 2I)

27. Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności położony w obrębie miejscowości Henrykowo – na tereny rezerwy przebiegu drogi ekspresowej nr 5 relacji Wrocław- Poznań - KD (załącznik nr 2I)

28. Teren upraw polowych położony w obrębie miejscowości Henrykowo

– na tereny dolesień - ZL (załącznik nr 2J)

29. Tereny zabudowy mieszkaniowej, upraw polowych, tereny lasów położone w obrębie miejscowości Święciechowa, Lasocice, Strzyżewice i Henrykowo – na tereny rezerwowane pod przebieg drogi ekspresowej nr 5 relacji Wrocław - Poznań - KD (załącznik nr 2C; 2D; 2H i 2I)

§ 4. Zmiana Studium uwzględnia w szczególności:

1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie

terenu.

- użytki rolne i leśne

- tereny zainwestowane w obiekty budowlane i urządzen infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

2. Stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony. Realizacja ustaleń studium winna być prowadzona zgodnie z ustawowym wymogiem zachowania ładu przestrzennego uwzględnianym przy sporządzaniu planów miejscowych.

3. Stan środowiska w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Zmiana Studium zakłada zachowanie intensywnie prowadzonej produkcji rolnej przez podmioty prywatne i uspołecznione na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieużytki i tereny niższych klas bonitacyjnych zostają przeznaczone na dolesienia w celu zwiększenia leśnej przestrzeni produkcyjnej i polepszenia warunków bytowania zwierzyny dziko żyjącej. Ustalenia zmiany Studium przy zastosowaniu przepisów dotyczącychochrony środowiska nie naruszają stanu środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

współczesnej. Nie wprowadza się zmian.

5. Warunki i jakość życia mieszkańców w tym ochrony ich zdrowia.

Wyznacza się nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , zabudowę mieszkaniową z usługami gdzie dopuszcza się lokalizację szeroko pojętej działalności usługowej nieuciążliwej i rzemieślniczej. Wyznaczenie nowych terenów pod działalność produkcyjno-usługową umożliwi w perspektywie stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. Wprowadzenie udoskonalenia układów drogowych poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne mieszkańców.

7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy.

Zmiany Studium dokonano uwzględniając wnioski złożone w trybie

sporządzania zmiany Studium wynikające z aktualnych trendów

gospodarczych wynikających w szczególności z położenia gminy

w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji leszczyńskiej i rozpoczętej

już zabudowy usługowo produkcyjnej wzdłuż drogi krajowej nr 12.

8. Stan prawny gruntów. Nie wprowadza się zmian.

9. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów

odrębnych. Nie wprowadza się zmian.

10. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.

Nie wprowadza się zmian.

11. Występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód

podziemnych. Nie wprowadza się zmian.

12. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. Nie występują.

13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz

gospodarki odpadami. Wprowadzono proponowane nowe przebiegi niektórych połączeń komunikacyjnych.

Nowe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej muszą być

realizowane w oparciu o aktualne przepisy o ochronie środowiska.

14. Zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Wprowadzono rezerwę terenu pod planowany przebieg krajowej drogi

ekspresowej nr 5 relacji Wrocław – Poznań.

 

§ 6. Zmiana Studium określa w szczególności:

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Uwzględniając zgłoszone w trybie sporządzania zmiany Studium wnioski, wyznaczono nowe tereny pod działalność usługowo produkcyjną (zmiany nr 4; 5; 9; 12; 13; 14; 15; 16), pod zabudowę mieszkaniową (zmiany nr 3; 10; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 26), pod zabudowę mieszkaniową z usługami (zmiany nr 7; 8;), pod zabudowę zagrodową (zmiana nr 6;) oraz tereny zalesień (zmiany nr 1; 2; 20; 24; 25; 28;) i rezerwę terenu pod planowany przebieg krajowej drogi ekspresowej nr 5 (zmiana nr 29).

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania

terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy. Nowe tereny pod rozwój działalności usługowo – produkcyjnej (zmiany nr 4; 5; 9; 12; 13; 14; 15; 16) wyznaczono na wschód od m. Święciechowa w stronę miasta Leszna oraz wzdłuż drogi krajowej nr 12 relacji Leszno-Głogów. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową (zmiany nr 3; 10; 17;18; 19; 21; 22; 23; 26) wyznaczono na obrzeżach wsi gdzie notuje się wzmożony ruch inwestycji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nowe tereny pod zalesienia (zmiany nr 1; 2; 20; 24; 25; 28;) wyznaczono na gruntach niskiej bonitacji przy zwartych kompleksach leśnych.

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów ochrony

przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.

Nie wprowadza się zmian.

4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr

kultury współczesnej.

Nie wprowadza się zmian.

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Wyznaczono rezerwę terenu pod planowany przebieg krajowej drogi ekspresowej nr 5 (zmiana nr 29).

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Nie wprowadza się zmian.

7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w artykule 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wyznaczono rezerwę terenu pod planowany przebieg krajowej drogi ekspresowej nr 5 (zmiana nr 29).

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej. Nie występują.

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Wyznaczono tereny na rysunku studium.

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.

Gleby niższej bonitacji i nieużytki przeznaczone zostały pod zalesienia.

11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas

ziemnych. Nie wprowadza się zmian.

12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar

ochronny. Nie występują.

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące

na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Nie występują.

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. Nie występują.

15.Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. Nie występują.

16. Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie . Nie wprowadza się zmian.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                            /-/ Jan  Dutka

 


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-06-21 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.