Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2007

Numer dokumentu: 3
Rok (4 cyfry): 2007

 

Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Równać Szanse 2007
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 Cel programu
Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej
dotacje do 7 000 zł; szkolenia, doradztwo.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców
Uwaga:
o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu Równać Szanse, kończące się po 1 października 2007 r.

Termin realizacji projektu
Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008r.

Adresaci (beneficjenci) projektów
Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Typy działań i zakres projektów
Zgłaszane wnioski mogą obejmować działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

 • wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;
 • popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
 • kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;
 • podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;
 • tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;
 • tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

 • są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku;
 • włączają do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;
 • tworzą spójną ofertę cyklicznych działań;
 • sprzyjają powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

Preferowane będą
Projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

W przypadku projektów składanych przez szkoły, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne preferowane będą projekty, gdzie jednym z efektów jest powstanie lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży.

Dotacje nie będą przyznawane na pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu; organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); etaty, koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach; pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży oraz stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania ) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

Procedura składania wniosków
Po pobraniu formularza wniosku ze strony www.rownacszanse.pl lub ze stron organizacji – Partnerów Regionalnych:
Stowarzyszenie "Tratwa", Olsztyn www.tratwa.pl
Centrum Wolontariatu, Lublin www.wolontariat.org.pl/lublin
Centrum Wolontariatu, Słupsk www.wolontariat.org.pl/slupsk
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko www.K-T-O.prv.pl
Stowarzyszenie "Centrum PISOP", Leszno www.pisop.org.pl

należy go wypełnić, a następnie:
wersję papierową wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

 • Wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego – Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1. Adres e-mailowy: olsztyn@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 89 5269594 wew. 46

  Wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Słupsk, 76 – 200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 p.23 Adres e-mailowy: slupsk@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 59 8401370

  Wnioski z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, 20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5 Adres e-mailowy: lublin@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 81 5342652

  Wnioski z województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego – Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 57 – 300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12 Adres e-mailowy: klodzko@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 74 8670499

  Wnioski z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego - Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6 Adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 65 5207886
 • wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przysłać na adres e-mailowy właściwego Partnera Regionalnego.

Uwaga:

 • Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r. (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).
 • Brak wersji papierowej z kompletem załączników lub wersji elektronicznej wniosku będzie traktowane jako niedopełnienie wymogów formalnych i wniosek nie będzie rozpatrywany w konkursie.
 • Przyjmowane będą wyłącznie wnioski wypełnione w formularzu pobranym ze strony www.rownacszanse.pl lub stron Partnerów Lokalnych.

Informacje dodatkowe

 • Formularz wniosku, zasady konkursu, kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl i na stronach Partnerów Regionalnych.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2007 r. na stronach internetowych: www.rownacszanse.pl, www.pcyf.org.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych, laureaci otrzymają także informację pisemną.

Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16, pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/viewforum.php?f=8


Autor informacji: Patryk Tomczak
Informację wprowadził: 5
Opublikowany dnia: 2007-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.