Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w Lasocicach oznaczonej nr 509/28 o pow. 0,2019 ha

Numer dokumentu: IX/ 60
Rok (4 cyfry): 2007

U C H W A Ł A Nr IX/ 60 /2007
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 27 września 2007r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w Lasocicach oznaczonej nr 509/28 o powierzchni 0,2019 ha


Na podstawie art.18 ust 2. pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/.


Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieodpłatnie na rzecz gminy Święciechowa działki położonej w Lasocicach oznaczonej nr 509/28 o powierzchni 0,2019 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 8124

§ 2. Nabycie działki wymienionej w §1 następuje na wniosek właściciela w formie darowizny.

§ 3. Koszty związane z nabyciem ponosi strona zbywająca
tj. Pani Małgorzata Wróblewska.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

/-/Jan Dutka
Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/ 60 /2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 września 2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Święciechowa nieruchomości – drogi od Pani Małgorzaty Wróblewskiej zam. Lasocice ul. Świętego Jana Chrzciciela 4 działki oznaczonej ewidencyjnie nr 509/28 o powierzchni 0,2019 ha zapisanej w KW 8124.

Pani Małgorzata Wróblewska wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy ww. działki położonej w Lasocicach. Działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przeznaczona jest pod drogi. Przekazanie działki na rzecz gminy daje możliwość wnioskodawcy rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury technicznej. Przy obecnym stanie prawnym gruntów –własność prywatna występują trudności przy założeniu poszczególnych sieci przesyłowych.Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Marian Mielcarek

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.