Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała Nr X/71/2007 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 26 października 2007 r.w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

Numer uchwały: 71
Numer sesji: X
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA  NR X / 71    /2007

 

RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z   dnia    26   października    2007  r.

 

w sprawie  poboru  podatku rolnego, leśnego i od  nieruchomości  w drodze inkasa.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.  8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136,poz.969 ze zmianami/ art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami / oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami/

 

RADA GMINY

uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Święciechowa pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

2. Na inkasentów  wyznacza się:

    a/ sołtysów wsi: Gołanice, Henrykowo, Krzycko Małe,  Niechłód, Trzebiny,

        Święciechowa, Piotrowice , Lasocice

   b/ Pawła Urbańskiego  - wieś Długie Stare, Zygmunta Dolacińskiego – wieś 

       Przybyszewo, Grażynę Murek– wieś Długie Nowe, Janinę Świątek –

       wieś  Strzyżewice,

 

§ 2. Inkasentom  przysługuje  wynagrodzenie w wysokości 3 %  od pobranych podatków.

 

§ 3. Traci  moc  Uchwała Nr II/9/2006  Rady Gminy Święciechowa z dnia  5 grudnia 2006 r.  w sprawie  poboru  podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości  w drodze  inkasa  (Dziennik Urzędowy  Województwa Wielkopolskiego Nr  210, poz.  5163  z dnia 15 grudnia 2006 r.)  oraz Uchwała Nr VI/46/2007  Rady Gminy Święciechowa  z dnia 27 kwietnia   2007 r.  zmieniająca  uchwałę Nr II/9/06 Rady Gminy Święciechowa   z dnia 5.12.2006 r.  w sprawie poboru  podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  w drodze In kasa (Dziennik Urzędowy  Województwa Wielkopolskiego Nr 80, poz.  2122 z  1 czerwca 2007 r.).

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

 

§ 5.  Uchwała  wchodzi w życie po upływie  14 dni od  dnia  ogłoszenia w    Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący  Rady Gminy

/-/Jan  Dutka

 

 

 

 

 

 


Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.