Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pozytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2008 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych


                                                                               Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2008 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych
.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr X/76/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty określone w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zmianami) działające na terenie gminy Święciechowa.

1.Rodzaj zadania;

Konkurs dotyczy zadań, których przedmiotem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez:
-prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w gminie Święciechowa, których celem jest przygotowanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji sportowej oraz rozgrywek określonych przez Polskie Związki Sportowe,
-organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych z udziałem mieszkańców Gminy Święciechowa, a w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2008 roku wynosi 140.000,00 PLN

3.Zasady przyznawania dotacji;

1/ Dotacja zostanie przyznana uznaniowo według złożonych planów na realizację zadań.
2/ Dotacja przekazywana będzie na konto stowarzyszenia w kwartalnych równych ratach.
3/ Stowarzyszenia są zobowiązane do składania informacji o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji raz na kwartał do 15-go danego miesiąca.
4/ Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ). Ofertę należy złożyć w terminie i w sposób czytelny zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Należy wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
5/ Do ofert należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
- aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu w 2007 roku.

6.Dotowane z budżetu gminy będą zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Święciechowa.
7.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.Terminy i warunki realizacji zadania;

1/ Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia
2008 roku.
2/ Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż ujęte w niniejszym ogłoszeniu w tym na :prowadzenie działalności gospodarczej.
3/ Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

5.Termin składania ofert:

1/ Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4
formularze ofert dostępne w urzędzie pok. nr 3 .
2/ Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, we wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
3/ Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych”

6.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert;

1/ Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
2/ Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Święciechowa.

Ocenie podlegają następujące kryteria:
- merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania.
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach
projektu.
- ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu
doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej.
- ocena kalkulacji kosztów zadania pod katem ich celowości,
oszczędności oraz efektywności wykonania.
- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania.
- zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi
wnioskodawcy.
- kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej,
część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład poza finansowy
(np. praca wolontariuszy).7.Postanowienia końcowe;

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela inspektor Danuta Rolla w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, po. Nr 3, telefon                    065 5333524,można się również zapoznać z wzorami umowy, sprawozdania finansowego i merytorycznego .


Autor informacji: Danuta Rolla
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.