Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomośc i gruntowych niezabudowanych poł. we wsi Święciechowa

Data publikacji: 21 luty 2008 r.
Termin składania ofert: 25 marzec 2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy, położonych we wsi Święciechowa.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Święciechowa przeznaczone są do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 4P/S/U z przeznaczeniem na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy, handel hurtowy i usługi uciążliwe
Jest to zgodne z Uchwałą Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. Nr ewid. 331/3, 1189, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6. /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148 poz. 2794 z 2003r/

Do ceny wywoławczej dolicza się koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.438zł.

1.Działka nr 1220/6 o pow. 0,5000ha
Cena wywoławcza - 228,100,-zł + 1.438zł Wadium 15,000,-zł

2.Działka nr 1220/7 o pow. 0,5000 ha
Cena wywoławcza - 228,100,-zł +1.438zł Wadium 15,000,-zł


Działki zapisane są w księdze wieczystej KW 24363 -w części dotyczącej powyższych nieruchomości księga nie wykazuje żadnych obciążeń .Do dnia 31 sierpnia 2008r. nieruchomości są przedmiotem dzierżawy

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2008r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie pokój nr 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 25 marca 2008r. na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie 72 9043 1083 3834 0036 9875 0001

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 22% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy:
-rozpoczęcie zabudowy, za które uważa się wybudowanie fundamentów winno nastąpić w ciągu 2 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
-zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym winno nastąpić w ciągu następnych 3 lat.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 12, tel.0655333522

Autor informacji: Aldona Frąckowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.