Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - do spraw księgowości budżetowej

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2008

Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
64-115 Święciechowa
ul. Ułańska 4
Wójt Gminy Święciechowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – do spraw księgowości budżetowej .

1.Wymagania niezbędne
a)obywatelstwo polskie ,
b)ukończony 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych ,
c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ,
d)wykształcenie wyższe ekonomiczne na podbudowie ekonomicznego
wykształcenia średniego ,
e)doświadczenie w pracy zawodowej związanej z księgowością ,
f)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
g)nieposzlakowana opinia .

2.Wymagania pożądane
a)znajomość przepisów dotyczących finansów samorządowych ,
b)wiedza z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej ,
c)biegła obsługa komputera – znajomość programów Windows, Excel,
Internet ,
d)wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość ,
e)doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej zwłaszcza
jednostkach samorządowych ,
f)umiejętność pracy w zespole , samodzielność , inicjatywa , komunikatywność , odpowiedzialność .

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a)prowadzenie księgowości analitycznej syntetycznej w zakresie typowego
planu kont dla Urzędu jako jednostki budżetowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości ,
b)prowadzenie ewidencji
- wydatków Gminy ,
- dochodów niepodatkowych Gminy ,
- środków finansowych dotyczących wykonania zadań zleconych i
powierzonych gminie,
- funduszy i środków pozabudżetowych ,
- rozrachunków i roszczeń ,
c)przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu i
dokumentów z jego wykonania.

4.Wymagane dokumenty
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o
zatrudnienie ,
b)list motywacyjny ,
c)życiorys ( CV ),
d)dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
e)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata ,
ukończone kursy i szkolenia ,
f)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie .

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 ze zmianami ).

5.Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem : „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej „ w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 6 czerwca 2008 r.
Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.swieciechowa.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .


Informacja o wyniku naboru

W wyniku rozpatrzenia ofert pracy kandydatów
na wolne stanowisko – do spraw księgowości budżetowej,

Wójt Gminy Święciechowa informuje,

że w wyniku braku ofert spełniających niezbędne wymagania,
zostanie ogłoszony kolejny nabór na ww. stanowisko.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Halina Rzeźniczak
Informację wprowadził: 5
Opublikowany dnia: 2008-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-05-23 wprowadzona przez: 5
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.