Współpraca międzynarodowa gminy Święciechowa

Gmina ŚWIĘCIECHOWA współpracuje z czterema gminami : od 1993 r. z niemiecką GMINĄ GROSSHABERSDORF (położoną w Bawarii), od 1998 r. z francuską GMINĄ AIXE SUR VIENNE (położoną w regionie Limousin) i od 2009 r z chorwacka Gminą Malinska

Za pośrednictwem Elizabeth Tromer pochodzącej z miejscowości Oberreichenbach gm. Grosshabersdorf w 1992 r. Gmina Świeciechowa nawiązała kontakty z Gminą Grosshabersdorf . Mimo, że początkowo nie było jej łatwo przekonać Burmistrza tej Gminy do nawiązania współpracy - to w końcu zwyciężyła ciekawość poznania gminy położonej na wschodzie. Do pierwszego oficjalnego spotkania przedstawicieli Gmin doszło na przełomie kwietnia i maja 1993 r. Odwiedziła naszą gminę kilkuosobowa delegacja radnych wraz z Burmistrzem Panem Georgiem Lang. W ciągu kilku dni poznali gminę Święciechowa taką jaką jest , a nie taką jakiej być może spodziewali się zastać. Wyjeżdżając byli pewni, że Rada Gminy Grosshabersdorf zaakceptuje tę współpracę . Jeszcze w tym samym roku nasza delegacja w ramach rewizyty wyjechała do Grosshabersdorf .
Od tego czasu zaczęły się dość częste wymiany rożnych grup: zespołów artystycznych , sportowców, strażaków ,przedstawicieli oświaty , radnych , rzemieślników . W roku 1995 , po dwóch latach współpracy o gminy podjęły decyzję o kontynuowaniu partnerstwa . Umowę podpisano podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się w Trzebinach.
Umowa obejmowała różne aspekty życia , ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju samorządu, kultury, oświaty, sportu, rzemiosła. Na przestrzeni minionych lat dzięki wsparciu finansowemu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie i Komisji Europejskiej w Brukseli zorganizowanych było wiele spotkań mieszkańców , młodzieży w Grosshabersdorf i w Święciechowie . Młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Marynia” , chór „Corda” zespoły śpiewacze „Wiola” , „Cecylia” , grupa „Cheerleaderek” mogły wielokrotnie zaprezentować mieszkańcom Gminy Grosshabersdorf swój dorobek artystyczny – za każdym razem owacyjnie przyjmowani.
Nasza gminą zainteresowała się Gmina francuska Axer sur Vienne – wieloletni już partnerzy Gminy Grosshabersdorf . Dzięki wsparciu ówczesnego burmistrza G.Langa w 1998 r. poszerzyliśmy współpracę .
Wiele osób z tej Gminy poznaliśmy wcześniej podczas spotkań w Grosshabersdorf , gdzie wspólnie organizowaliśmy wystawy: promujące Gminy , rękodzieła artystycznego, fotografii , rzemieślnicze , festyny.
O ile z gminą niemiecką nie mamy problemów z porozumiewaniem się to minimalne są jednak z Francuzami , ale mimo istniejącej bariery językowej chęć komunikowania się jest tak silna, że likwiduje wszelkie przeszkody . W 1998 r. przedstawiciele trzech Gmin spotkali się w Święciechowie . Wzięli udział w dożynkach gminnych . Bardzo podobały im się nasze obrzędy dożynkowe . Podczas wspólnego spotkania mer Aixe sur Vienne Daniel Nuaille powiedział: „Jest ważne , aby Polska szybko dołączyła do Unii . Jestem szczęśliwy, że droga, którą idzie Rada Regionu Limousin, zaczyna wydawać owoce, jest coraz więcej wymiany gospodarczej, ale także towarzyskiej pomiędzy ludnością”. Zobowiązał swoja gminę do wspierania Polski w jej dążeniach do integracji z Europą poprzez przyjmowanie młodzieży i rodzin ze Święciechowy, a także zawarcia umowy pomiędzy obu gminami. Podziękował burmistrzowi Langowi za pracę na rzecz zbliżenia wszystkich trzech gmin.
W sierpniu 2000 r. w Grosshabersdorf została zawarta umowa - zwana „PRZYSIĘGĄ BLIŹNIACZEGO PARTNERSTWA” pomiędzy gminami: Grosshabersdorf – Święciechową i Aixe sur Vienne .

Nasze cele wynikające z umowy : Znany jest fakt, iż cywilizacja europejska ukształtowała się we wczesnych „wspólnotach“ i to, że duch wolności znalazł swoje pierwsze oblicze w wolnych miastach, o które wywalczono. W obliczu tego, że historia dalej się w tym kierunku rozwijała i w świadomości faktu, iż świat może być ludzki jedynie tylko, kiedy to ludzie wspólnie w wolnych miastach żyją wstawiamy się uroczyście za utrzymywaniem stałego kontaktu miedzy zarządami naszych współpracujących miast, protegowaniem wymian między mieszkańcami we wszystkich dziedzinach w celu rozwijania poczucia europejskiej solidarności.
Chcemy zabiegać wspólnie, ile to tylko w naszej mocy, o pokój i dobrobyt w europejskiej wspólnocie .Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cele, ustanowiliśmy na okres 2003-2005 następujące zadania do spełnienia:

Pogłębianie europejskiej tożsamości wśród społeczeństwa
Wspieranie młodzieży przy nauce języków naszych współpracujących gmin
Realizacja wymiany szkolnej
Zawiązanie kontaktu miedzy uczniami poprzez Internet
Otwarcie współpracy dla całego społeczeństwa
Umożliwianie realizacji praktyk
Realizacja wspólnych imprez sportowych
Coroczne spotkanie komitetów współpracy


W roku 2002 przeszedł na emeryturę burmistrz gm. Grosshabersdorf G.Lang . Nowym burmistrzem został dotychczasowy jego zastępca Lothar Birkfeld , który kontynuował naszą współpracę oraz wzbogacał wprowadzając nowe tematy między innym coroczne spotkania robocze przedstawicieli gmin, na których uzgadniane były plany na kolejny rok , by móc z wyprzedzeniem sporządzać wnioski o dofinansowanie. Od maja 2008 r. burmistrzem Gminy Grosshabersdorf został Friedrich Biegel. Podczas wspólnej sesji Rad Gmin - Grosshabersdorf, Aixe sur Vienne , która odbyła się w maju br. w Święciechowie Pan F.Biegel zapewnił, że tak jak jego poprzednicy będzie kontynuował i pielęgnował partnerską trójstronną współpracę .Podczas obchodów związanych z 15-leciem współpracy została podpisana umowa o kontynuacji partnerstwa z gminą Grosshabersdorf.

To, że nasze partnerstwo ciągle trwa to zasługa nas wszystkich i jak to powiedziała kiedyś francuska recenzentka i mecenas sztuki Marie-Geoffrn „DRÓG PRZYJAŹNI NIE MOŻNA ZANIEDBYWAĆ” . Wiele tysięcy kilometrów dróg zostało pokonanych w ciągu 15 lat na odcinku między Święciechową a Grosshabersdorf i Aixe sur Vienne, aby to co jest zawarte w umowie o partnerstwie zrealizować. Dzisiaj możemy powiedzieć , że bariery między narodami istnieją wyłącznie w umysłach ludzi, a pokonać je możemy tylko wtedy , kiedy się bliżej poznamy. Przebywając w rodzinach niemieckich i francuskich poznaliśmy ile mamy wspólnego i co nas łączy . Wiemy, że są tam ludzie tak jak i u nas , którzy potrzebują pomocy wspólnoty. Poznaliśmy również, że w Grosshabersdorf, Aixe tańczy się, śpiewa , śmieje i bawi tak samo jak w Święciechowie oraz sprawia nam to wszystkim wiele radości. Powstała między naszymi trzema gminami przyjaźń przerodziła się w wiele osobistych przyjaźni . I to jest właściwie najważniejszym osiągnięciem w kontaktach, owe bariery i zahamowania zniknęły, a odległość geograficzna między naszymi miejscowościami jest wprawdzie taka sama jak była, jednak w wymiarze międzyludzkim uległa zmniejszeniu. Nie żyjemy jako sąsiedzi anonimowo - żyjemy razem ze sobą . Przekonało się o tym bardzo wiele rodzin, które przyjmują w swoich domach gości z gmin partnerskich i w zamian jadą do Grosshabersdorf lub Aixe .

Gmina partnerska Aixe sur Vienne / Francja www.mairie-aixesurvienne.fr
Gmina Partnerska Grosshabersdorff / Niemcy www.grosshabersdorf.de
Gmina Parnerska Malinska /Chorwacja www.malinska.hr

 

 

 


KOLEJNE PARTNERSTWO Z GMINĄ MALINSKA (Chorwacja)


Partnerstwo pomiędzy Aixe sur Vienne – Święciechową - Grosshabersdorf to nie są puste słowa. Tę wspaniałą współpracę ożywiły liczne projekty realizowane mimo setek kilometrów oddalenia. Poprzez organizowanie wzajemnych wizyt i odwiedzin oraz opiekę nad gośćmi z gmin partnerskich narodziły się przyjaźnie między rodzinami , a zdarza się nawet, że zaprzyjaźnione rodziny spędzają wspólnie urlop.
W spotkaniach mieszkańców uczestniczy coraz więcej obywateli . Mają oni możliwość wymiany poglądów , doświadczeń , poznania kultury i obyczajów . Spotkania te są przejawem solidarności i poczucia przynależności do tej samej wspólnoty w Europie jako całości.
W zjednoczonej Europie coraz ważniejsza jest umiejętność dostrzegania wartości innych krajów , znajomość języków i gotowość zaakceptowania i zrozumienia różnic. I właśnie tu partnerstwa gmin - porównywalnie niskimi kosztami – stwarzają możliwość do pełnych wrażeń, niezapomnianych przeżyć .
W maju świętowaliśmy w Grosshabersdorf 10-lecie trójstronnej współpracy pomiędzy Aixe sur Vienne – Grosshabersdorf – Święciechową . Tak długa przyjaźń między trzema gminami świadczy o szerokim otwarciu na świat i wielkiej tolerancji.
Nasze 10-letnie partnerstwo trójstronne poprzedzała współpraca dwustronna :
Grosshabersdorf - Aixe sur Vienne - od 1982 r.
Grosshabersdorf - Święciechowa - od 1993 r.,która była równie owocna jak obecna i może nawet bardziej jak na owe czasy spontaniczna . Dzięki wzajemnemu , z roku na rok bliższemu poznaniu się przełamywaliśmy krzywdzące stereotypy , błędne przekonania, historyczne animozje. To przecież takie jak nasze przyjazne więzy gmin, rodzin, młodzieży współtowarzyszyły i wciąż współtowarzyszą zrozumieniu, przyjaźni i partnerstwu .
Co osiągnęliśmy po tych latach współpracy? Wzrosło porozumienie między Polakami, Niemcami i Francuzami. Spotykamy się bardziej otwarci i ciekawi siebie. Z nadzieją patrzymy w przyszłość
i wierzymy, że niezależnie od sinusoidy politycznych nastrojów zrealizujemy jeszcze wiele wspólnych projektów dzięki, którym podtrzymamy stare i nawiążemy nowe przyjaźnie .
Pozytywne doświadczenia ze współpracy trójstronnej zmobilizowały nasze trzy Gminy do rozszerzenia tego kręgu i przyjęcia do niego nowego partnera - Gminę MALINSKA z Chorwacji.
Stworzenie w ten sposób „Trójkąta Weimarskiego plus” jest nie tylko bardzo dobrym następnym krokiem lecz prawie logiczną konsekwencją .
Chorwacja jest na drodze do Unii Europejskiej i partnerstwo miast i gmin , takie jak nasze przyczyni się do zrealizowania idei zjednoczonej Europy bez podziałów . Chorwacja jest już partnerem NATO i jest na dobrej drodze , aby stać się ważnym partnerem europejskim .
Współpracować można w wielu dziedzinach , ale na poziomie lokalnym współpraca między ludźmi jest bardzo ważna .Pielęgnowanie partnerswta może przynieść konkretne rezultaty
i przyczynić się dzięki temu do rozwoju samorządności lokalnej , co z kolei poprawi jakość życia mieszkańców . Ludzie którzy z zaangażowaniem działają na rzecz Partnerstwa Gmin są honorowymi ambasadorami pokoju . Idea Partnerstwa była już od początku nie sprawą urzędników , lecz żyje właśnie dzięki temu, że to ludzie stworzyli sieć osobistych związków , że pielęgnują oni przyjaźnie i spotykają się mimo dzielących ich granic.
Zjednoczona Europa nie może być podyktowana z góry, musi wyrosnąć od dołu

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007